Een aanbouw is geen bijgebouw: formulering voorschriften bestemmingplan

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 22 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3220

Weigering vergunningverlening bouw recreatiewoning op duinwal, met overkapping van 2 bij 11,5 m. Rechtbank en college merken overkapping ten onrechte aan als bijgebouw, waar het een aanbouw betreft. Volgt vernietiging uitspraak rechtbank en opdracht voor nieuw besluit op bezwaar aan college.

Artikelen: planregels bestemmingsplan, 8.2, 8.41a, 8.113 Awb, 2.1, 2.12 en 3.7 Wabo

Appellant vraagt een omgevingsvergunning voor de herbouw van een recreatiewoning. Het bouwplan voorziet in een woning op een duinwal met aansluiten bijgebouw, met daaronder een souterrain respectievelijk garage. Aan de zuidzijde van de woning is een overkapping voorzien van 2 bij 11,5 m.

Het college heeft de vergunning geweigerd. De rechtbank heeft geoordeeld dat het college niet goed heeft gemotiveerd waarom niet zou mogen worden afgeweken van het bestemmingsplan. Zij heeft het besluit op bezwaar vernietigd, maar de rechtsgevolgen van dit besluit in stand gelaten, omdat het bouwplan in strijd is met de bestemmingsplanregel dat de totale oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen niet meer dan 30m² mag bedragen en afwijking daarvan in strijd is met gemeentelijk beleid.

Appellant bestrijdt niet dat de woning in strijd is met het bestemmingsplan en evenmin dat het college zijn besluit op bezwaar niet goed heeft gemotiveerd. Wel is hij van mening dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de overkapping een bijgebouw is.

Afdeling
De Afdeling oordeelt eerst dat de rechtbank volgens artikel 8.41a Awb gehouden is het haar voorgelegde geschil zoveel mogelijk definitief te beslechten. In het kader daarvan kan zij de rechtsgevolgen van een besluit in stand laten als de vergunning op andere gronden moet worden geweigerd dan de gronden waarop het college de weigering heeft gebaseerd.

Volgens de bestemmingsplanregels mag de gezamenlijke oppervlakte van bij een recreatiewoning behorende vergunningplichtige bijgebouwen en overkappingen niet meer bedragen dan 30m². Een bijgebouw is volgens de bestemmingsplanregels een bij een woning behorend gebouw dat niet in directe verbinding staat met de woning. Een aanbouw is een gebouw dat aan een woning is aangebouwd en daarmee in directe verbinding staat (te onderscheiden van de woning en in architectonisch opzicht ondergeschikt).

De overkapping staat in directe verbinding met de recreatiewoning en is (reeds daarom) geen bijgebouw. Gelet op de aard van de constructie is de overkapping aan te merken als aanbouw.

Volgt gegrondverklaring van het beroep en opdracht aan het college tot het nemen van een nieuw besluit op bezwaar, waartegen beroep direct bij de Afdeling open staat (8:113 Awb).

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.