Aanpassing bestemmingsplan wegens verplaatsing rijwielhandel toegestaan: uitbreiding winkeloppervlak ruimtelijk verantwoord

Vaststelling bestemmingsplan waardoor een rijwielhandel kan verplaatsen naar de overzijde van de weg. Concurrenten beroepen zich op strijd met verordening en beleid. Geen belang bij beroep op ladder duurzame verstedelijking; verplaatsing is geen vernieuwing, dus geen strijd met beleid; uitbreiding winkeloppervlak ruimtelijk verantwoord; andere locaties niet relevant.

Artikelen: 3.1.1 en 3.1.6 Bro, 1:2, 3:46 en 8:69a Awb

X huurt een pand te Twello en exploiteert daarin een rijwielhandel met een winkelvloeroppervlak van ca 310m². X wil zijn bedrijf verplaatsen naar de overkant van de straat, waar een ruimte is van ca 540m² en heeft daarom verzocht om aanpassing van het bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan staat vestiging van een rijwielhandel aan de overzijde van de straat toe, met dien verstande dat de winkeloppervlakte aaneengesloten en maximaal 525m² moet zijn. Verder mag er op het bedrijventerrein maximaal één rijwielhandel zijn.

Twee concurrenten gaan in beroep. Zij achten het bestemmingsplan in strijd met een goede ruimtelijke ordening en gemeentelijke en provinciale regelgeving. Voorts vinden zij het winkeloppervlak te groot en zij vrezen voor verdere uitbreiding op de nieuwe locatie. Tot slot zou de gemeenteraad andere locaties onvoldoende hebben afgewogen.

ABRVS:
Een van de concurrenten is niet-ontvankelijk, omdat hij geen direct belanghebbende is: hij woont niet in het plangebied en is daar ook niet gevestigd. De argumenten van de andere concurrent slagen geen van alle.

De ladder voor duurzame verstedelijking (3.1.6 Bro) strekt tot bevordering van zorgvuldig ruimtegebruik (ABRVS 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1585). De concurrent dient voor een geslaagd beroep daarop te rechtvaardigen dat de beoogde ontwikkeling tot relevante leegstand zal kunnen leiden, maar slaagt daarin niet.

De concurrent stelt ten onrechte dat het plan zou voorzien in nieuwvestiging van detailhandel. Het gaat hier om een bedrijfsverplaatsing (naar de overkant van de straat), niet om nieuwvestiging. De beroepen op strijdigheid met gemeentelijk beleid en provinciale verordening gaan daarom niet op.

Weliswaar is de hoeveelheid winkeloppervlak groter dan op de huidige locatie, maar op de huidige locatie gebruikt X feitelijk al ca 525m² en dat leidt niet tot ruimtelijke bezwaren. Daarom heeft de gemeenteraad geoordeeld dat er geen ruimtelijke bezwaren zijn tegen vestiging aan de overkant. De concurrent heeft niet aannemelijk gemaakt dat dat anders is.

Het argument dat er ruimte is voor vergroting van het bedrijf op de nieuwe locatie wijst de Afdeling van de hand: het plan voorziet in een aaneengesloten winkelvloeroppervlakte van 525m². Voor een vergroting is een planaanpassing of omgevingsvergunning nodig.

Het argument dat er andere locaties voorhanden waren van 400m² is niet relevant: gezocht is naar een vervangende locatie voor 525m², zodat het betoog alleen daarom al niet kan slagen.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.