Aanspreken directie RTV Rijnmond op hoogte salaris en bonus is verwijtbaar, maar leidt niet tot ontbinding

Samenvatting uitspraak Rechtbank Rotterdam, 8 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6106

Werknemer is werkzaam bij RTV Rijnmond. Op de arbeidsovereenkomst van werknemer is de cao voor het omroeppersoneel van toepassing. In artikel 5 van deze cao is opgenomen dat de werkgever de werknemer die verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten kan schorsen met gehele of gedeeltelijke inhouding van het salaris gedurende ten hoogste drie weken. Dit onverminderd de bevoegdheid van de werkgever de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In dat geval kan de werknemer tot het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt, worden geschorst me behoud van salaris. Op 25 maart 2015 stuurt werknemer een e-mail aan de directeur van RTV Rijnmond, waarin hij hem aanspreekt op de hoogte van zijn salaris en de gevolgen daarvan voor het bedrijf. Op 24 april 2015 heeft werknemer hierover een gesprek met twee leden van de RvC, waarin hij voor deze actie een waarschuwing ontvangt.

Op 31 maart 2016, voorafgaand aan de afscheidsreceptie van de directeur, stuurt werknemer een e-mail naar allen die werkzaam zijn bij RTV Rijnmond. In die e-mail uit werknemer kritiek op de directeur en op de naar zijn mening prijzige afscheidsreceptie. Op 1 april 2016 wordt werknemer telefonisch medegedeeld dat hij met onmiddellijke ingang is geschorst naar aanleiding van zijn e-mail van 31 maart 2016. Op 4 april 2016 volgt een gesprek waarin de werknemer is meegedeeld dat RTV Rijnmond de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen wegens de e-mail van 31 maart 2016 en het eerdere incident in 2015. Werknemer heeft over de periode van 1 t/m 14 april 2016 geen salaris van RTV Rijnmond ontvangen. RTV Rijnmond vordert ontbinding, primair wegens verwijtbaar handelen en subsidiair wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Het verweer van werknemer strekt tot afwijzing van het verzoek, opheffing van de schorsing, wedertewerkstelling en betaling van het ingehouden salaris.

De kantonrechter stelt voorop dat tussen de RvC en werknemer geen arbeidsrechtelijke verhouding bestaat. Waar RTV Rijnmond dus verwijst naar de eerdere waarschuwing die werknemer in 2015 reeds van de RvC heeft gekregen, kan die waarschuwing niet worden gezien als een waarschuwing gegeven in het kader van de gezagsverhouding tussen een werkgever en een werknemer, die gevolgen kan hebben voor de arbeidsrelatie tussen RTV Rijnmond en werknemer.

De kantonrechter is van oordeel dat werknemer door het verzenden van de e-mail op 31 maart 2016, gelet op de toonzetting, de context, de datum, de doelgroep en de in 2015 door werknemer verzonden e-mails van gelijksoortige inhoud, verwijtbaar jegens RTV Rijnmond heeft gehandeld. Dit leidt echter niet tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst, nu werknemer voor dat verwijtbare gedrag reeds door RTV Rijnmond is gesanctioneerd. RTV Rijnmond heeft ervoor gekozen werknemer voor zijn verwijtbaar handelen de sanctie van schorsing met gedeeltelijke inhouding van het salaris op te leggen. Uit de tekst van artikel 5 cao volgt dat in dat geval dan niet ook nog een beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan volgen. De door RTV Rijnmond verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen van werknemer wordt dan ook afgewezen. De subsidiaire grondslag van het verzoek van RTV Rijnmond treft hetzelfde lot, voor zover deze is gegrond op het verwijtbaar handelen van werknemer op 31 maart 2016. Voor zover de verstoring van de arbeidsverhouding is gegrond op het handelen van werknemer ná 31 maart 2016, heeft RTV Rijnmond deze grondslag onvoldoende met feiten en stukken onderbouwd.

De kantonrechter wijst de verzochte opheffing van de schorsing en de wedertewerkstelling toe. Aangezien het verzenden van de e-mail van 31 maart 2016 als verwijtbaar handelen wordt gekwalificeerd, is de door RTV Rijnmond opgelegde sanctie van een schorsing met gedeeltelijke inhouding van salaris gedurende twee weken terecht. Het door werknemer gevorderde salaris over de periode 1 t/m 14 april 2016 wordt dan ook afgewezen.

Deze samenvatting is geschreven door Mr F.J.J. (Jeroen) Snijers en verschenen op Kluwer SmartNewz van 10 augustus 2016 (Smartnewz AR 2016/2342)