Aanvullend geboorteverlof voor partners

Team Arbeidsrecht  I  26 juni 2020  I  Leestijd: 3 minuten

De ‘Wet invoering extra geboorteverlof’ (‘Wieg’) introduceert het geboorteverlof, het adoptie- en pleegzorgverlof en het aanvullend geboorteverlof. Het geboorteverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof zijn in 2019 in werking getreden. Vanaf 1 juli 2020 treedt ook het laatste gedeelte van Wieg in werking: het aanvullend geboorteverlof. Hieronder zetten wij de veranderingen door Wieg voor u op een rij.

Wieg

Wieg heeft drie doelstellingen:

  1. het stimuleren van een betere participatie van beide partners bij de zorg en opvoeding van het kind;
  2. het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen; en
  3. het bereiken van een meer evenwichtige verdeling van arbeid- en zorgtaken tussen de partners.

Geboorteverlof en adoptie- en pleegzorgverlof

 Het kraamverlof van twee dagen is per 1 januari 2019 vervangen door het geboorteverlof. De duur van het geboorteverlof is gelijk aan éénmaal de wekelijkse arbeidsduur. Het geboorteverlof is afhankelijk gesteld van de bevalling. Tijdens het geboorteverlof betaalt de werkgever het volledige loon. Deze kosten worden niet door UWV gecompenseerd.

Verder hebben werknemers met ingang van 1 januari 2019 het recht om zes weken adoptie- of pleegzorgverlof op te nemen. De werknemer heeft geen recht op doorbetaling van het loon, maar ontvangt een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 100% van het loon, waarbij vanaf 1 juli 2020 een maximumbedrag van € 222,78 bruto per dag geldt.

Aanvullend geboorteverlof

Op 1 juli 2020 treedt het laatste gedeelte van Wieg in werking. Voor kinderen die op of na 1 juli 2020 zijn geboren, hebben partners recht op aanvullend geboorteverlof. Werknemers die aanvullend geboorteverlof willen opnemen, moeten dit minimaal vier weken van tevoren melden bij hun werkgever. Hierbij moeten de periode, het aantal gehele weken en de spreiding worden gemeld. Als niet vier weken van tevoren aan de deze meldingsplicht kan worden voldaan, dan moet dit zo snel mogelijk.

Het aanvullend geboorteverlof heeft vier kenmerken:

  1. de duur van het verlof is maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur;
  2. het verlof moet worden aangevraagd in hele weken, waarbij de weken achter elkaar of flexibel mogen worden opgenomen;
  3. de werkgever hoeft het loon niet door te betalen in deze periode. De werknemer heeft wel recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het loon, welke via de werkgever aan de werknemer wordt uitgekeerd. Ook voor deze uitkering geldt met ingang van 1 juli 2020 het maximumbedrag van € 222,78 bruto per dag;
  4. het verlof mag worden opgenomen na het geboorteverlof, maar binnen 26 weken na de bevalling.

De werknemer moet door tussenkomst van de werkgever bij UWV een aanvraag indienen voor het aanvullend geboorteverlof. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij een aanvraag voor een uitkering voor bevallings- of zwangerschapsverlof. De aanvraag bij UWV mag worden gedaan vanaf vier weken voorafgaand aan het verlof tot vier weken na afloop. Het UWV betaalt de uitkering via de werkgever aan de werknemer.

Tot slot mag de werkgever tot twee weken voor de ingang van het aanvullend geboorteverlof – na overleg met de werknemer – de invulling van het verlof wijzigen als sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit wijzigen ziet niet op de omvang van het verlof.

Hoe om te gaan met het aanvullend geboorteverlof?

 Voor werknemers is het van belang om tijdig te melden of en op welke wijze zij gebruik willen maken van het aanvullend geboorteverlof. Verder is van belang dat het loon tijdens het aanvullend geboorteverlof in beginsel maximaal 70% bedraagt.

Voor werkgevers geldt dat zij de systemen kunnen inrichten op het aanvragen van het aanvullend geboorteverlof. Daarnaast zullen werkgevers – nadat aanvullend geboorteverlof is gemeld – zorg moeten dragen voor het tijdig aanvragen van de uitkering bij UWV. Verder is van belang dat werkgevers controleren of in een (eventueel) van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of reglement regelingen zijn getroffen over het aanvullen van het loon tijdens het aanvullend geboorteverlof.

Als u naar aanleiding van dit bericht vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met Dennis Spek of Monica van Vliet.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.