Afwijzing ontbindingsverzoek na weigeren toestemming UWV

Samenvatting uitspraak Rechtbank Midden-Nederland, 5 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:85

Werkneemster is sinds 2005 in dienst van Unique, een onderdeel van USG People. Werkneemster is werkzaam als Senior Regiomanager. Binnen Unique bestaan drie zogenaamde Businesslines: MKB, Grootbedrijf en Specialties. Werkneemster is als Senior Regiomanager werkzaam binnen de businessline MKB. Unique heeft besloten tot een reorganisatie. De ondernemingsraad heeft hierover positief geadviseerd. De functie Senior Regiomanager in de Businessline MKB wordt opgeheven. In de nieuwe organisatie is onder meer de nieuwe functie Operationeel Manager MKB gecreëerd. Unique heeft werkneemster medegedeeld dat zij niet als Operationeel Manager MKB wordt benoemd en voor haar een ontslagvergunning aangevraagd bij UWV. UWV heeft de gevraagde toestemming geweigerd. UWV erkent de noodzaak tot reorganisatie, maar concludeert dat Unique niet aannemelijk heeft gemaakt dat de Businessline MKB kwalificeert als een zelfstandige bedrijfsvestiging. Unique dient vervolgens een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter.

De kantonrechter stelt allereerst vast dat – anders dan werkneemster heeft betoogd – in de ontbindingsprocedure moet worden getoetst aan dezelfde (wettelijke) criteria als die voor het UWV gelden. Ook de kantonrechter is van oordeel dat de bedrijfseconomische noodzaak vaststaat, maar dat de Businessline MKB niet als zelfstandige bedrijfsvestiging kan worden beschouwd. De drie verschillende Businesslines worden door dezelfde rechtspersoon geëxploiteerd en treden extern niet (zichtbaar) als zelfstandige eenheid naar buiten. Weliswaar zijn er interne kenmerken die duiden op een onderscheid, maar die kenmerken zijn onvoldoende zwaarwegend.

Vervolgens is de vraag aan de orde of de functie van werkneemster een unieke functie betreft, zoals Unique stelt. De kantonrechter is van oordeel dat dat niet het geval is. De nieuwe functie van Operationeel Manager MKB is niet uitwisselbaar, omdat er andere competenties worden gevraagd en het beloningsverschil te groot is. Ten aanzien van de functies Senior Landelijk Manager en Senior Manager Multilingual binnen twee andere Businesslines heeft Unique echter onvoldoende kunnen onderbouwen dat die functies niet uitwisselbaar zijn met de functie Senior Regiomanager. Unique is aldus op onjuiste gronden tot de conclusie gekomen dat werkneemster voor ontslag in aanmerking komt. Ten overvloede wordt nog overwogen dat werkneemster geen beroep toekomt op omgekeerd afspiegelen. Aan de beoordeling van de herplaatsingsinspanningen van Unique wordt niet toegekomen. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

Deze samenvatting is geschreven door Mr F.J.J. (Jeroen) Snijers en verschenen op Kluwer SmartNewz van 18 januari 2018 (Smartnewz AR 2018/286)