Afwijzing verzoek voorlopige voorziening: plan past, geen onaanvaardbaar verlies van groen, geen verkeersonveilig parkeerterrein

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 7 juni 2018, zaaknummer 201803360/2/R6, ECLI:NL:RVS:2018:1897

Afwijzing verzoek voorlopige voorziening. De gemeenteraad van Heiloo heeft zich bij de vaststelling van een bestemmingsplan wegens een gezamenlijk met woningstichting opgesteld woningbouwplan in redelijkheid op het standpunt gesteld dat de woningen passend zijn in de omgeving. Bovendien kan gemeente stellen dat het plan niet leidt tot een onaanvaardbaar verlies van groen en een onaanvaardbare en (verkeers)onveilige situatie. De gemeenteraad mocht afzien van integrale aanpak van het plangebied en omliggende sociale woningbouw.

Artikel: 8:81 Awb, 3.1 Wro

De gemeenteraad van de gemeente Heiloo (‘raad’) heeft een bestemmingplan vastgesteld naar aanleiding van een samen met Woningstichting Kennemer Wonen opgesteld woningbouwplan dat voorziet in de bouw van diverse woningblokken en parkeerplaatsen op een perceel grond waar voorheen een kerk stond en een perceel dat wordt gebruikt als parkeerterrein. Omwonenden stellen beroep in tegen het besluit. Zij stellen dat een stedenbouwkundige visie ontbreekt, dat sprake is van een onaanvaardbaar verlies van groen, dat het parkeerterrein leidt tot verkeeronveilige situaties en dat de besluitvorming een groter terrein had moeten bestrijken.

Voorzieningenrechter
De raad heeft toegelicht dat met de realisering van het bestemmingsplan het stratenpatroon wordt afgemaakt. Verder sloot de architectuur van de voormalige kerk niet aan op de omgeving. Enkele afstemming van de woonbebouwing op de omgeving zou volgens de raad leiden tot vervlakking, zodat is gekozen voor woningen met kenmerken van de voormalige kerk en omgeving. Gelet daarop is geen reden voor het niet passend achten van de bebouwing.

De voorzieningenrechter ziet ook geen aanleiding voor het oordeel sprake zou zijn van onaanvaardbaar verlies van groen. Het groenoppervlak blijft grotendeels behouden.

Volgens de voorzieningenrechter kan de raad zich op het standpunt stellen dat het plan niet leidt tot een onaanvaardbare situatie, omdat in dit gebied behoefte is aan sociale huurwoningen, er weinig alternatieve locaties zijn waarop sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd en er slechts 15 sociale huurwoningen worden gebouwd.

Voorts leidt het toekomstige parkeerterrein naar voorlopig oordeel niet tot (verkeers)onveilige situaties: 10 woningen zullen uitkijken op het parkeerterrein, zodat er sociale controle aanwezig is en de rijbaan tussen de parkeervlakken is breed genoeg. Verder is van belang dat de wegen die langs het parkeerterrein lopen geen doorgaande wegen zijn.

De raad heeft terecht heeft afgezien van een integrale aanpak van het plangebied en de omliggende sociale woningbouw. Integrale aanpak zou leiden tot ongewenste vertraging. Het terrein waar de kerk stond, ligt al geruime tijd braak en omwonenden hebben hierover geklaagd.

Volgt afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.

Dit artikel is reeds eerder verschenen op Kluwer SmartNewz.