Akoestisch onderzoek horeca in gebied met functiemenging dient volledig, deugdelijk en gemotiveerd plaats te vinden

Beroep tegen een omgevingsvergunning voor horecabedrijf Villa van Streek en weigering handhaving in verband met geluid en overtreding vergunning. Verweerder heeft het besluit onvoldoende zorgvuldig voorbereid en ondeugdelijk gemotiveerd. Verweerder dient in een heroverweging alsnog de geluidsbelasting van schuur, afvalcontainer en onversterkte muziek mee te nemen in het akoestisch onderzoek en moet motiveren waarom sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, ondanks overschrijding van geluidsnormen. Verzoek handhaving ten onrechte afgewezen. 

Artikelen: 3:2, 3:46, 6:19, 7:12, 8:80a, 8:51 a en b Awb; 2.1, 2.12 Wabo; 4, sub 9, bijlage II Bor 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn (verweerder) heeft een omgevingsvergunning verleend aan horecabedrijf Villa van Streek voor het wijzigen van het gebruik in strijd met de beheersverordening (‘Borger-Centrum’). Daartegen zijn diverse rechtsmiddelen (voorlopige voorziening, bezwaar, beroep, handhaving) ingesteld, die de rechtbank gezamenlijk behandelt. Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) is deskundige voor advies inzake de geluidsproblematiek.

StAB acht het aanvaardbaar om geluidswaarden te hanteren die passend zijn bij een centrumomgeving. Ook de bezettingsgraad van het terras van Villa van Streek, die uitgaat van een gemiddelde van 85%, waarmee in het onderzoek is gerekend, is aanvaardbaar.

Wanneer er echter zestien tafels op vijf meter van de perceelgrens staan, is sprake van overschrijding van de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit. Verweerder heeft niet nader gemotiveerd waarom toch sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

De Villa brengt incidenteel onversterkte muziek ten gehore in de tuin en er wordt gebruik gemaakt van afvalcontainers. Het akoestische rapport ziet daar volgens StAB ten onrechte niet op.

Oordeel rechtbank
De locatie waar Villa van Streek gevestigd is, behoort tot het centrumgebied, waar sprake is van een gemengde bestemming (kantoren, detailhandel, wonen, dienstverlening) en waar horeca past. Borger is immers een toeristisch dorp, er heeft al functievermenging plaatsgevonden en er is in het centrum al horeca gevestigd.

Voor de geluidswaarden moet worden uitgegaan van waarden die passend zijn bij een centrumomgeving . De bezettingsgraad van het terras van 85% gedurende de avondperiode acht de rechtbank representatief.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt, dat wanneer er zestien tafels op vijf meter van de perceelgrens staan, de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit zal worden overschreden. Verweerder heeft ten onrechte niet nader gemotiveerd waarom toch sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Incidenteel is volgens eisers sprake van onversterkte muziek in de tuin van Villa van Streek, maar de vergunning voorziet niet in voorschriften hieromtrent. Ook dat is onzorgvuldig.

Het geluid van de schuur of het dichtklappen van de afvalcontainer is niet meegenomen in het geluidsonderzoek. Dat had wel gemoeten: in een akoestisch onderzoek dienen alle relevante geluidsbronnen te worden opgenomen.

De rechtbank stelt verweerder in de gelegenheid het besluit ten aanzien van bovengenoemde gebreken te herstellen (bestuurlijke lus).

De functie horeca is aangevraagd en vergund in combinatie met andere functies en mag daarom niet los van die functies worden aangeboden. Dat is wel gebeurd. Het verzoek om handhaving is dan ook ten onrechte afgewezen.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)