Bekendmaking van besluiten

Het niet op de juiste wijze bekend maken van een ontwerpbesluit kan leiden tot de vernietiging van het besluit door de rechter.

Casus
Bij besluit van 18 maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Aalten (B&W) een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een varkenshouderij. Tegen dat besluit hebben eisers beroep ingesteld bij de rechtbank Gelderland.

Eisers betogen dat de publicatie van het ontwerpbesluit voorafgaande aan de vergunningverlening in strijd is met artikel 3:12 Awb, nu B&W heeft nagelaten het besluit ook bekend te maken in de buurgemeente Oude IJsselstreek, die op korte afstand van de varkenshouderij ligt.

B&W geeft toe dat het ontwerpbesluit niet correct bekend is gemaakt, maar stelt dat het dit gebrek heeft geheeld met de bekendmaking van het besluit zelf, die wel in de buurgemeente heeft plaatsgevonden. In die bekendmaking staat dat belanghebbenden ook beroep kunnen instellen als zij geen zienswijzen hebben ingediend.

Oordeel rechtbank
De rechtbank maakt korte metten met de redenering van B&W. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 2 april 2013, ECLI:RVS:2013:BZ7626) oordeelt de rechtbank dat een kennisgeving daadwerkelijk al diegenen moet kunnen bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit. Nu, gezien de nabijheid van de varkenshouderij bij de buurgemeente niet kon worden uitgesloten dat inwoners hiervan bedenkingen zouden kunnen hebben, mocht publicatie in deze buurgemeente niet achterwege blijven.

Het gebrek van publicatie van het ontwerpbesluit in de buurgemeente kon niet worden geheeld met de bekendmaking van het definitieve besluit in de buurgemeente, onder vermelding van de mogelijkheid van beroep voor belanghebbenden, ook indien geen zienswijzen waren ingediend. Op grond van artikel 3.12 Wabo kan immers een ieder een zienswijze indienen, terwijl slechts belanghebbenden beroep kunnen instellen. Nu niet uitgesloten is dat meer personen dan eisers zienswijzen zouden hebben ingediend indien de kennisgeving van het ontwerpbesluit correct had plaatsgevonden, wordt het gebrek niet gepasseerd met toepassing van artikel 6:22 Awb.

De rechtbank verklaart de beroepen tegen het besluit ongegrond en vernietigt het besluit.

Commentaar
De onjuiste kennisgeving van ontwerpbesluiten heeft al vaker geleid tot vernietiging van het besluit. Zie onder meer ABRvS 20 april 2005, JB 2005/172, ABRvS 15 augustus 2012, zaaknr. 201105354, voornoemde uitspraak ABRvS 2 april 2013, ECLI:RVS:2013:BZ7626 en rechtbank Rotterdam 12 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:1813. De huidige uitspraak past in die lijn.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.

Voor de volledige tekst van deze uitspraak klik hier

Commentaar op de uitspraak en op andere aangelegenheden inzake het bouwrecht is tevens te vinden ophttp://www.ibr.nl

Bron: Rechtbank Gelderland 25 september 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:6093