Bestemmingsplan herinrichting weg: niet aangevoerd waarom weerlegging zienswijze onjuist is, beroep ongegrond

Een maatschap die als gevolg van herinrichting van een weg moet omrijden om haar gronden te bereiken, stelt beroep in tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. Het beroep betreft een herhaling van de zienswijze en de stelling dat geen ruimtelijke afweging is gemaakt. De maatschap gaat niet in op de gemotiveerde weerlegging van de zienswijze bij de vaststelling van het bestemmingsplan, waarin ook aandacht is besteed aan ruimtelijke afwegingen. Beroep ongegrond. 

Artikelen: 3:2 Awb; 3.1 Wro
Een maatschap is gedupeerd door de wijziging van een bestemmingsplan waarin een weg anders wordt ingedeeld en wordt voorzien van een ongelijkvloerse tunnel. Gevolg is dat personeel van de maatschap moet omrijden om haar gronden te bereiken. Zij stellen beroep in met herhaling van zienswijzen en de mededeling dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan geen ruimtelijke afweging zou zijn gemaakt.

Afdeling
In de notitie naar aanleiding van de zienswijzen verwijst de gemeenteraad naar het herinrichtingsplan voor de N348 Raalte-Ommen. Daarin staat dat er 3 mogelijke locaties zijn voor een tunnel. De huidig bepaalde locatie draagt het meest bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het waarborgen van de lokale bereikbaarheid, terwijl de omrijtijden beperkt zijn en verdeeld worden over alle omwonenden, het sluipverkeer wordt teruggedrongen en de schade voor belanghebbenden wordt geminimaliseerd. De maatschap heeft geen gronden aangevoerd waarom die weerlegging van de zienswijze onjuist zou zijn en er is ook geen sprake van dat er geen ruimtelijke afweging zou zijn gemaakt. Het beroep is daarom ongegrond.

De Afdeling verwijst ook naar haar beperkte toetsingskader. De gemeenteraad heeft beleidsruimte in de bepaling wat hij uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling oordeelt alleen aan de hand van de beroepsgronden of de vaststelling van het bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht en zij toetst niet zelf of sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.