Bestemmingsplan in strijd met gemeentelijke nota van uitgangspunten, leidt tot schorsing vaststellingsbesluit

Vaststelling van een bestemmingsplan waarbij een oud schoolgebouw wordt vervangen door een appartementencomplex met 19 zorgwoningen en 15 gestapelde koopwoningen voor ouderen. De gemeentelijke nota van uitgangspunten voor de locatie vermeldt een maximaal aantal van drie bouwlagen met een kap. Het bestemmingsplan bevat alleen een maximale bouwhoogte van 12 meter en de bestemming wonen. De voorzieningenrechter acht het plan in strijd met de nota en schorst het vaststellingsbesluit.

Artikelen: 3:1 Wro;8:81 Awb

De gemeenteraad van Zuidplas stelt een bestemmingsplan vast dat de bouw van 19 zorgwoningen en 15 gestapelde koopwoningen in een appartementencomplex mogelijk maakt op een locatie van een voormalig schoolgebouw. Omwonenden stellen beroep in tegen de vaststelling vanwege vrees voor aantasting van hun privacy en uitzicht. Tevens doen zij een verzoek om een voorlopige voorziening.

De omwonenden zijn van mening dat het bestemmingsplan in strijd is met de “Nota van Uitgangspunten herontwikkeling schoollocaties Middelweg 62 en Leliestraat 88 in Moordrecht”. Daarin staat namelijk dat het bouwvolume van het nieuwe gebouw aan de Middelweg 62 zal bestaan uit maximaal drie bouwlagen met een kap, terwijl het bestemmingsplan alleen bepaalt dat de maximale bouwhoogte 12 meter is en de bestemming “wonen”.

Voorzieningenrechter Afdeling
De voorzieningenrechter constateert dat sprake is van spoedeisend belang, nu de vergunningaanvraag op korte termijn zal worden ingediend door een partij die heeft gesteld na vergunningverlening zo snel mogelijk te gaan bouwen.

De voorzieningenrechter stelt voorts vast dat het vastgestelde bestemmingsplan er niet aan in de weg staat dat aan de Middelweg 62 een gebouw wordt gerealiseerd met vier bouwlagen. De raad heeft ter zitting gesteld dat het plan desondanks niet in strijd zou zijn met de nota van uitgangspunten, omdat de vierde bouwlaag door de specifieke materiaalkeuze de architectonische uitstraling zal krijgen van een kap. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit niet is gewaarborgd in het plan. Ook twijfelt hij eraan of een andere materiaalkeuze voor de vierde bouwlaag ertoe leidt dat wordt voldaan aan de uitgangspunten uit de nota over het bouwvolume. De voorzieningenrechter acht het plan in strijd met de nota. De raad heeft echter steeds gesteld dat geen sprake zou zijn van strijd met de nota, zodat de voorzieningenrechter onvoldoende aanknopingspunten heeft om te oordelen dat het plan in beroep stand zal houden. De voorieningenrechter schorst daarom het vaststellingsbesluit.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.