Boete ontbreken energielabel verhoogd

Dian de Leeuw-den Hoed  |  5 november 2021  |  Leestijd: ongeveer 3 minuten

Denk bij de oplevering, verkoop of verhuur van een gebouw ook aan het vereiste energielabel, én de verplichting om dat label te vermelden in de advertentie. Bij overtreding van deze regels kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een boete opleggen. En let op: deze boete is sinds 1 november 2021 verhoogd. Ook geldt sinds 1 januari 2021 een nieuwe, arbeidsintensievere methode om het energielabel vast te stellen. Een extra verplichting geldt voor kantoren: in 2023 moet minimaal energielabel C zijn vastgesteld. Meer weten? Lees hieronder verder.

Wat is een energielabel?

Een energielabel is een schriftelijke verklaring, met daarin de energieprestatie van een gebouw. De energieprestatie wordt vastgesteld of berekend aan de hand van de hoeveelheid energie die nodig is voor het normale gebruik van het gebouw. Daarvoor wordt gekeken naar de energie die wordt gebruikt voor verwarming, koeling, ventilatie, warmwatervoorziening en verlichting van het gebouw. Vanaf januari 2021 wordt een energielabel gebaseerd op de hoeveelheid gebruikte fossiele energie (uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar).

Aan het label wordt een letter gekoppeld: van A (meest energiezuinig) tot en met G (minst energiezuinig). Ook staan er in de verklaring aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Een vastgesteld energielabel is 10 jaar geldig.

Verplicht energielabel

In het Besluit energieprestatie gebouwen (hierna: “Beg”) is opgenomen wanneer een energielabel is vereist: bij oplevering, verhuur en verkoop van een gebouw. Daarnaast is het verplicht een energielabel te hebben voor een gebouw dat voor meer dan 250 m2 in gebruik is bij een overheidsinstelling en veelvuldig door publiek wordt bezocht.

Wanneer u een gebouw te koop of te huur aanbiedt, bent u verplicht het energielabel te vermelden in de advertentie. Door de wijzigingen in de vaststelling van het energielabel duurt het aanvraagproces sinds 1 januari 2021 veel langer. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft daarom aangegeven tot 1 januari 2022 niet te handhaven op de verplichting om een geldig energielabel in de advertentie te vermelden. Wel moet bij de overdracht van de woning het geldige label worden overhandigd. Als er al een geldig label is afgegeven, moet het energielabel wél in de advertentie worden vermeld.

Als bij oplevering of verkoop van een woning geen geldig energielabel aanwezig is, kan de ILT een bestuurlijke boete opleggen. Per 1 november 2021 zijn de boetes in een beleidsregel verhoogd en vastgesteld op € 435,- voor natuurlijke personen. Wanneer een bedrijf (rechtspersoon) een woning zonder energielabel verkoopt geldt een hogere boete van € 870,-.

Uitzonderingen verplicht energielabel

In sommige gevallen hoeft er geen energielabel te worden overhandigd (artikel 2.2 Beg). Uitzonderingen op de energielabelverplichting zijn bijvoorbeeld garageboxen waar geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen, monumenten en vakantiewoningen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt en daardoor een laag energieverbruik hebben.

Wijzigingen per 1 januari 2021

Sinds 1 januari 2021 geldt een nieuwe methode (NTA 8800) om de energieprestatie van een gebouw te bepalen. Een energielabel mag voortaan niet meer op basis van papieren bewijsstukken worden afgegeven, maar moet door een vakbekwaam energieprestatieadviseur worden geregistreerd. De adviseur komt de woning in persoon inspecteren en controleren. De afgifte van een energielabel wordt daardoor arbeidsintensiever en duurder dan voorheen het geval was. U kunt een energieprestatieadviseur vinden via de website van het Centraal Register Techniek.

Bij invoering van de nieuwe methode bleek dat er onvoldoende gecertificeerde adviseurs beschikbaar waren. Tot 1 november 2021 gold daarom een overgangsregeling, zodat adviseurs de tijd kregen om de benodigde examens af te leggen.

Specifieke verplichting voor kantoren

Voor kantoren geldt vanaf 1 januari 2023 een aanvullende verplichting: om een kantoorgebouw te mogen gebruiken moet een geldig energielabel C of beter zijn afgegeven. De verplichting is opgenomen in artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012. Er geldt een uitzondering voor gebouwen waarvan de kantoorfuncties minder dan 50% van het totale gebruiksoppervlak uitmaken, kantoren die kleiner zijn dan 100 m2 en gebouwen die op grond van het Beg zijn uitgezonderd van de energielabelplicht.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dian de Leeuw-den Hoed.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.