Combineren verschillende onderdelen artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht bij vergunningverlening toegestaan

Verlening omgevingsvergunning met toepassing van artikel 4, leden 1 en 9 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is toegestaan. De Nota van toelichting vermeldt dat verschillende onderdelen van artikel 4 in één omgevingsvergunning kunnen worden gecombineerd. Artikel 4 lid 9 van genoemde bijlage II ziet op het wijzigen van bouwwerken en heeft een ruimere reikwijdte dan alleen voor transformatie van kantoor naar woning.

Artikelen: 2:1, lid 1; 2.12, lid 1, aanhef en onder a ten tweede Wabo, artikel 4 van bijlage II Bor, leden 1 en 9, artikel 5 Bor

Het college van burgemeester en wethouders van Haringhuizen heeft vergunning verleend voor de verbouwing van een schuur tot een woning met opslagruimte. Het lage gedeelte van de schuur wordt gesloopt, het achterste gedeelte wordt uitgebreid. Het bouwplan is niet in overeenstemming met de beheersverordening.

Bij de vergunningverlening heeft het college toepassing gegeven aan artikel 4 van bijlage II bij het Bor. Het gebruik is gewijzigd met toepassing van lid 9 van artikel 4. De verbouwing en uitbreiding van de schuur berusten op lid 1 van artikel 4.

Appellanten (omwonenden) vinden dat het college bij de vergunningverlening niet verschillende onderdelen van artikel 4 genoemd had mogen combineren: het artikel zou niet zijn bedoeld voor gelijktijdige gebruikswijziging en uitbreiding van het bouwoppervlak. Nu het aantal woningen toeneemt, mocht de regeling van artikel 4 ook niet worden toegepast. De uitgebreide procedure was volgens appellanten van toepassing.

Afdeling
De Afdeling verwijst naar haar uitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:744) en constateert dat in de Nota van toelichting op het Bor (Stb. 2014, 333, p. 50-51) staat dat de verschillende onderdelen van artikel 4 van bijlage II in één omgevingsvergunning gecombineerd kunnen worden toegepast. Voorts ziet artikel 4, lid 9 van bijlage II op het wijzigen van het gebruik van bouwwerken en niet alleen op de transformatie van kantoor naar woongebouw. Van strijd met artikel 5 bijlage II Bor is geen sprake: de eis van het gelijk blijven van het aantal woningen geldt niet voor artikel 4, lid 9.

Nadat de Afdeling aandacht heeft besteed aan de gestelde schaduwhinder, vermindering van zonlicht en aantasting van privacy en heeft geoordeeld dat deze argumenten slechts tot een beperkte, niet onaanvaardbare aantasting van de bebouwde omgeving leiden, verklaart zij het beroep ongegrond.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.