Een meldingsbevestiging is geen besluit

Een meldingsbevestiging is een geautomatiseerd opgesteld document naar aanleiding van een melding en betreft geen besluit in de zin van de Awb.

Casus
Een melkveehouder wil zijn veestapel uitbreiden tot 160 melkkoeien en 82 stuks vrouwelijk jongvee. Daarvoor moet de stal worden uitgebreid en het stalsysteem moet een wijziging ondergaan.

In verband met de wijzigingen heeft de melkveehouder een stikstofdepositieberekening gemaakt. Daaruit volgt dat de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000 gebieden de grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar niet overschrijdt.

De melkveehouder heeft de gewenste activiteiten gemeld, vergezeld van de berekening. Op 28 augustus 2015 is de melding aan de melkveehouder bevestigd.

De stichting Mobilisation for the environment (Mob) en de vereniging Leefmilieu (de Vereniging) hebben bezwaar gemaakt tegen de meldingsbevestiging, omdat de stikstofdepositie in (onder meer) een nabij de veehouderij gelegen Natuurgebied zal toenemen door de ontwikkeling. Mob en de Vereniging stellen dat de meldingsbevestiging een besluit is, omdat daarmee toestemming wordt verleend voor de uitbreiding van de melkveehouderij. Daarom zou de meldingsbevestiging zijn beoogd om rechtgevolgen in het leven te roepen.

Het college is van mening dat de meldingsbevestiging geen besluit in de zin van de Awb is: er is geen sprake van een publiekrechtelijke rechtshandeling, nu de grenswaarde van 1 mol direct uit de wet (Natuurbeschermingswet, Nbw) en het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof (PAS) voortvloeit. Verder bevat de meldingsbevestiging ook geen beoordeling, maar alleen een elektronische bevestiging van de gemelde informatie.

Oordeel Afdeling
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de meldingsbevestiging niet op rechtsgevolg is gericht, zodat zij geen besluit is en er geen beroep tegen kan worden ingesteld.

De meldingsbevestiging is een geautomatiseerd opgesteld document dat alleen dient als ontvangstbevestiging van een melding. Er staat niet in dat een beoordeling heeft plaatsgevonden en evenmin dat een controle is uitgevoerd of de activiteiten onder de meldingsplicht vallen, noch of sprake is van uitzondering van de vergunningsplicht als bedoeld in de Nbw. De meldingsbevestiging bevat dan ook geen toestemming voor uitvoering van de uitbreiding. De melding is er alleen zodat bestuursorganen het gebruik van de deposititieruimte kunnen monitoren.

De Afdeling verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van het beroep.

Commentaar
Dat tegen meldingsbevestiging (of bericht van acceptatie van een melding) geen rechtsmiddelen openstaan, volgt uit eerdere jurisprudentie (bijv. Afdeling 11 februari 2004, nr. 200303843/1). Wie het niet eens is met een meldingsbevestiging en van mening is dat sprake is van een vergunningplicht, kan een verzoek indienen tot handhaving vanwege het in werking hebben van een inrichting zonder conforme vergunning.

Zie over het karakter van de melding bijvoorbeeld ook de conclusie van mr. R.J.G.M. Widdershoven van 12 november 2014.

Behalve aan de vraag of een meldingsbevestiging een besluit is, besteedt de Afdeling ook aandacht aan de regelgeving in Habitatrichtlijn, Nbw en PAS en zij zet de daarin opgenomen regels over onder andere grenswaarden en stikstofdepositie overzichtelijk uiteen.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.

Voor de volledige tekst van deze uitspraak klik hier

Bron: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 november 2016, zaaknr. 201509082, ECLI:NL:RVS:2016:2903