Gebruik afwijkingsmogelijkheid bestemmingsplan niet mogelijk wegens strijd Wro, Wabo mogelijk wel toepasbaar

Verlening omgevingsvergunning wijziging wegprofiel voor betere aansluiting van de stad op de A28: twee als ‘groen’ bestemde stukken wijzigen in weg (bestemming ‘verkeer’), met gebruik van een afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan. Afwijkingsmogelijkheid is in strijd met artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en daarom niet toepasbaar: de gebruikswijziging leidt tot een planologisch relevante bestemmingswijziging. Herstel besluit wellicht mogelijk door vergunningverlening op basis van 2.12, lid 1 ten derde Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Artikelen: 2.1, 2.10, 2.12, lid 1, sub a ten eerste Wabo; 3.6 lid 1 Wro; 8:51a, 8:80a Awb
Het college verleent met gebruik van een afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan vergunning voor de wijziging van twee stukken ‘groen’ van 30m2 en 15m2 in weg (bestemming ‘verkeer’). Omwonenden maken bezwaar en stellen beroep in, nu als gevolg van de besluitvorming de weg waaraan zij wonen aanzienlijk drukker zal worden. Zij stellen dat de afwijkingsmogelijkheid in de bestemmingsplanregels buiten toepassing moet worden gelaten wegens strijd met artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder c Wro. Met het toestaan van wegen op de voor ‘groen’ bestemde gronden krijgen die gronden feitelijk een andere bestemming. Het betreft een planologisch relevante bestemmingswijziging, nu de stukken weg een extra afrit mogelijk maken met grote ruimtelijke impact. Toepassing van de afwijkingsmogelijkheid is dan niet geoorloofd.

Rechtbank Midden-Nederland
Als sprake is van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid die een wijziging van het gebruik mogelijk maakt die leidt tot een planologisch relevante bestemmingswijziging, dan wel als de bepaling voorziet in een afwijkingsmogelijkheid zonder enige beperking, kan een planvoorschrift buiten toepassing worden gelaten (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 februari 2015, ECLi:NL:RVS:2015:242).

De onderhavige afwijkingsmogelijkheid maakt een gebruikswijziging mogelijk die, gelet op vaste rechtspraak (Afdeling 18 februari 2015, ECLI:NL:2015:454), heeft te gelden als een planologisch relevante wijziging van de voor ‘groen’ bestemde gronden. De groenstroken worden immers deels ingericht als rijbaan met verkeersbestemming. Zonder die inrichting kun je niet vanaf de rotonde een bepaalde straat inrijden. Hoewel het maar gaat om een stukje van 45m2, is toch sprake van een planologisch relevante wijziging, omdat deze leidt tot een substantiële verkeersdrukte, toestroom van voertuigen en verkeersoverlast in een tweetal straten. De afwijkingsbevoegdheid dient dan ook buiten toepassing te blijven.

De rechtbank schat in dat het met gebruik van artikel 2.12, lid 1, aanhef en ten derde van de Wabo eventueel wel mogelijk zal zijn om de afwijking van het bestemmingsplan toe te staan. Daarom geeft zij het college de gelegenheid de besluitvorming te herstellen binnen twee maanden na de verzenddatum van de uitspraak.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.