Geen deugdelijke motivering afwijking advies planschade: vernietiging besluit en veroordeling planschade conform advies

Rechtbank Noord-Nederland 25 juni 2018, zaaknummer LEE 17/3481, ECLI:NL:RBNNE:2018:2457

Melkveehouderij krijgt omgevingsvergunning op nieuwe locatie. Omwonende lijdt planschade. College huurt adviseur in, maar wijkt wegens hoogte planschade uit naar andere adviseur die op lagere planschade uitkomt. Besluit conform advies tweede adviseur. Rechtbank: tweede adviseur hanteert ongeveer zelfde waarde woning vóór planwijziging en constateert geen noemenswaardige onzorgvuldigheden of onjuistheden advies eerste adviseur, alleen geconstateerde schade lager. Besluit bevat geen deugdelijke motivering keuze afwijking eerste advies. Onterecht niet besloten op verzoek vergoeding bezwaarkosten.

Artikelen: 3:2, 3:5, 3:9, 3:46, 7:11, 8:26 Awb; 6.1 Wro; 6.1.3.2 Bro;

Een melkveehouderij wil haar bedrijf verplaatsen en sluit een overeenkomst voor verplaatsing met de gemeente. Het college van Leeuwarderadeel (thans Leeuwarden) geeft een omgevingsvergunning af voor de nieuwe locatie. Omwonende lijdt schade als gevolg van de verplaatsing en dien t een planschadeverzoek in. Het college benoemt een planschadedeskundige, maar als het advies van die deskundige op een hoog bedrag (€ 16.000) aan vergoeding uitkomt, schakelt het college een andere deskundige in en besluit conform advies van die tweede deskundige tot vergoeding van € 2.200. Ondanks advies van de bezwarencommissie om het bezwaar gegrond te verklaren, verklaart het college het bezwaar ongegrond. Omwonende gaat in beroep.

Rechtbank
Het bestreden besluit bevat geen deugdelijke motivering van de keuze van het college om van het advies van de eerste adviseur af te wijken. Het college heeft de eerste adviseur zelf aangewezen. Uit de motivering van het besluit door het college blijkt niet dat het onderzoek van deze adviseur onzorgvuldig heeft plaatsgevonden. Dat blijkt ook niet uit het advies van de tweede adviseur. Hoewel het college vrij is om van het advies van een deskundige af te wijken, dient die afwijking deugdelijk te worden gemotiveerd (ECLI:NL:RVS:2013:BZ3393). Besluit, besluit op bezwaar en tweede advies bevatten die motivering niet. De eerste adviseur heeft de argumenten van het college tegen het concept advies gemotiveerd weerlegd. De tweede adviseur concludeert dat niet direct sprake is van noemenswaardige onzorgvuldigheden of onjuistheden in het eerste advies. Alleen het schadepercentage van 6,6% zou exorbitant hoog zijn.

De rechtbank vernietigt het primaire besluit en voorziet zelf in de zaak: planschade conform advies eerste adviseur en gedeeltelijke vergoeding proceskosten van € 2.004.

De rechtbank onderbouwt uitgebreid waarom zij zelf voorziet: ten eerste heeft het college genoeg kansen gehad om haar besluit deugdelijk te motiveren (primair besluit, verweer adviescommissie bezwaar, besluit op bezwaar, verweerschrift, zitting); ten tweede verschillen de adviseurs alleen van inzicht over de waardering van de schadeoorzaken en de hoogte van de schade, ten derde heeft omwonende al lang moeten wachten vanaf de aanvraag om planschade (2 mei 2016), ten vierde is voor zelfvoorziening niet vereist dat nog maar één beslissing mogelijk is (ECLI:NL:RVS:2016:2582, rov. 8.13).

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.

Dit artikel is reeds eerder verschenen op Kluwer SmartNewz.

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)