Geen nieuwe gronden bij beroep tegen omgevingsvergunning bouw woning, limitatieve weigeringsgronden niet aanwezig, vergunning terecht

Hoger beroep tegen omgevingsvergunning voor de bouw van een woning. De pas in hoger beroep aangevoerde grond dat het bouwplan niet voldoet aan het bestemmingsplan vanwege een te grote inhoud van de woning blijft buiten beschouwing. De limitatieve weigeringsgronden van artikel 2.10 Wabo doen zich niet voor. Andere door appellant genoemde eisen kunnen in deze procedure, net als de extra gerealiseerde dakkapellen, niet aan de orde komen. Beroep ongegrond.

Artikelen: 2.1 en 2.10 Wabo

Appellant heeft bezwaar tegen een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op een nabijgelegen perceel. In hoger beroep richt hij zich tegen de totstandkoming van het bestemmingsplan. Tevens acht hij de woning in strijd met het bestemmingsplan vanwege een te grote inhoud. Verder zou er aan de realisatie ook een en ander schorten, onder meer met betrekking tot het aantal dakkapellen.

ABRVS:
De Afdeling oordeelt dat zij de stelling dat het bouwplan in strijd zou zijn met het bestemmingsplan vanwege overschrijding van de toegestane inhoud van 400m³ niet in de beoordeling betrekt, omdat appellant deze stelling pas in hoger beroep voor het eerst inneemt, terwijl hij dat ook eerder had kunnen doen.

Voorts overweegt de Afdeling dat geen van de limitatieve weigeringsgronden voor vergunningverlening (strijd met bestemmingsplan, bouwverordening, bouwbesluit of redelijke eisen van welstand) zich voordoet, zodat de rechtbank terecht heeft geconcludeerd dat het college een omgevingsvergunning moest verlenen.

De totstandkoming van het bestemmingsplan, het afzien van aansluiting van de woning op de nutsvoorzieningen, het al dan niet gedeeltelijk dichtmetselen van gevelopeningen en het schoonhouden van grond langs het perceel kunnen in deze procedure niet aan de orde komen. Datzelfde geldt voor de omstandigheid dat meer dakkapellen zijn gerealiseerd dat op de bouwtekeningen is aangegeven. Indien die dakkapellen omgevingsvergunningvrij zijn, is geen sprake van een illegale situatie. Het hoger beroep is ongegrond.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.