Herziening uitspraak Afdeling afgewezen: andere feiten leiden niet tot andere uitspraak; woning in buitengebied toegestaan

Verzoek om herziening eerdere uitspraak Afdeling. Op de locatie stonden twee burgerwoningen met een oorspronkelijk agrarische bestemming. Ten tijde van de verkoop en sloop hadden de woningen een (niet gerealiseerde) bedrijfsbestemming. Conform gemeentelijke structuurvisie vielen de woningen net buiten het gebied aangeduid als ‘gemengde functies buitengebied/verbreden landbouw’. Feitelijk was echter sprake van burgerwoningen in het buitengebied. Die woningen zijn gesloopt en ter compensatie geldt een woningbouwmogelijkheid. Geen sprake van toevoeging woning in buitengebied. Afwijzing herzieningsverzoek. 

Artikelen: 8:119 Awb
Herzieningsverzoek uitspraak Afdeling van 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2631 op de grondslag dat de Afdeling onjuist is voorgelicht.

Appellant overlegt stukken waaruit blijkt dat belanghebbende, die toestemming heeft gekregen voor de bouw van een woning in het buitengebied, geen eigenaar was van een van de percelen met woning. Van het andere perceel was die persoon mede-eigenaar. Daarop stond echter geen bedrijfswoning. Volgens de gemeentelijke structuurvisiekaart liggen beide genoemde percelen net buiten het gebied aangeduid als gemengde functies buitengebied/verbreden landbouw’. Geen sprake van compensatie, want de gesloopte woning lag niet in het buitengebied en stond op een perceel dat niet eigendom van belanghebbende was.

Gemeenteraad: beide percelen lagen in een gebied met oorspronkelijk een agrarische bestemming. Op beide percelen was een burgerwoning als zodanig bestemd en aanwezig. De feitelijke toestand is gelijk gebleven, ook na bestemmingswijziging van agrarisch in bedrijfsbestemming. Gemeenteraad heeft de feitelijke situatie als uitgangspunt genomen bij de besluitvorming. Dat de percelen conform structuurvisie net buiten het gebied gemengde functies buitengebied/verbreden landbouw’ liggen, is juist, maar dat doet niet af aan de omstandigheid dat feitelijk sprake is van buitengebied. De structuurvisiekaart is een ontwikkelingskaart en aanduidingen hierop komen niet precies overeen met de bestemming van de gronden binnen het gebied.

Afdeling
De Afdeling stelt vast dat de feitelijke uitgangspunten voorafgaand aan de uitspraak van 5 oktober 2016 niet op alle punten juist zijn. Herziening vindt echter alleen plaats indien de juiste feiten en omstandigheden tot een andere uitspraak hadden geleid. Daarvan is geen sprake. De bedrijfsbestemming van de percelen was niet gerealiseerd. Gelet op de ligging van de percelen tegen de rand van het gebied gemengde functies buitengebied/verbreden landbouw’ en gelet op de toelichting van de gemeenteraad over de status van de structuurvisiekaart, acht de Afdeling het niet onjuist dat de gemeenteraad zijn standpunt over de ligging van de percelen in het buitengebied heeft gebaseerd op de feitelijke en niet op de planologische staat. Er is geen sprake van toevoeging van een woning in het buitengebied. Volgt afwijzing herzieningsverzoek.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.