Hof acht antidateren arbeidsovereenkomst en SVB-kaart van arbeidsongeschikte werknemer door Travicon aannemelijk. Contract voor een jaar in plaats van twee maanden

Samenvatting uitspraak Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 1 maart 2016, ECLI:NL:OGHACMB:2016:74

Op 30 november 2014 is tussen werkgever en Travicon een arbeidsovereenkomst gesloten. Op 9 januari 2015 is werknemer arbeidsongeschikt geraakt. Op 5 februari 2015 heeft Travicon werknemer telefonisch meegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst op 3 februari 2015 van rechtswege is geëindigd en dat hij niet meer op het werk hoeft te verschijnen.

Werknemer meent dat sprake was van een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde duur van één jaar en vordert in kort geding doorbetaling van het loon. Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat tussen partijen sprake was van een jaarcontract en wijst de vordering af. Werknemer gaat tegen dit vonnis in hoger beroep.

In hoger beroep stelt werknemer dat hij op 30 november 2014 een arbeidsovereenkomst heeft getekend voor de duur van een jaar, ingaand op 1 december 2014 en eindigend op 1 december 2015. Zowel de eerste als de tweede pagina van de overeenkomst heeft hij ondertekend. Ondanks verzoek daartoe is hem geen kopie van de overeenkomst verstrekt. Op 12 januari 2015 heeft werknemer op het kantoor van Travicon zijn gele SVB kaart opgehaald. Op die kaart stond dat hij in dienst is van 1 december 2014 tot 1 december 2015. Werknemer heeft van die kaart een kopie gemaakt. Nadat werknemer op 5 februari 2015 van Travicon te horen kreeg dat hij niet meer op het werk hoefde te verschijnen, is hij naar Travicon gegaan voor zijn SVB-kaart en arbeidsovereenkomst. Werknemer ontdekte toen dat Travicon op de SVB-kaart de duur van het contract had gewijzigd, in die zin dat als einddatum werd vermeld 1 februari 2015. Ook ontdekte werknemer dat Travicon in de arbeidsovereenkomst de einddatum heeft gewijzigd van 1 december 2015 naar 1 februari 2015. Travicon heeft het in- en uitschrijvingsformulier geantidateerd en op 12 januari 2015 de duur van twee maanden vermeld, wetende dat werknemer vanaf 9 januari 2015 arbeidsongeschikt was, aldus werknemer.

Travicon heeft geen memorie van antwoord ingediend. Het Hof gaat dan ook voorshands van de juistheid van de stellingen van werknemer uit. In samenhang met de verklaringen van een tweetal getuigen komt het Hof tot het voorlopig oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst een tijdsduur had van één jaar en dus zou eindigen op 1 december 2015. Het Hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. Omdat het gaat om een geldvordering in kort geding, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met het restitutierisico, ziet het Hof aanleiding om Travicon niet te veroordelen tot doorbetaling van het loon maar tot betaling van een voorschot.

Deze samenvatting is geschreven door Mr F.J.J. (Jeroen) Snijers en verschenen op Kluwer SmartNewz van 24 augustus 2016 (Smartnewz AR 2016/2465)