Huwelijksvoorwaarden en het (niet uitgevoerde) periodiek verrekenbeding

In Nederland ontstaat bij het aangaan van een huwelijk automatisch een gemeenschap van goederen, tenzij u vóór het huwelijk huwelijksvoorwaarden aangaat. In de huwelijksvoorwaarden wordt meestal bepaald dat als gevolg van het huwelijk geen gemeenschap van goederen zal ontstaan, zodat ieder van de aanstaande echtgenoten zijn eigen vermogen behoudt. Als aanvulling op de uitsluiting van de gemeenschap van goederen wordt in de huwelijksvoorwaarden vaak een verrekenbeding opgenomen.

Periodiek verrekenbeding
Het periodiek verrekenbeding houdt in dat de echtgenoten periodiek (jaarlijks) de overgespaarde inkomsten met elkaar zullen delen. Met overgespaarde inkomsten worden bedoeld de inkomsten die de echtgenoten overhouden na voldoening van de kosten van de huishouding. Indien een periodiek verrekenbeding in de huwelijksvoorwaarden wordt opgenomen, is het van belang om een goede administratie bij te houden en daadwerkelijk jaarlijks tot verrekening over te gaan. De berekening van het te verrekenen bedrag legt u bij voorkeur (jaarlijks) schriftelijk vast.

Gevolgen van het niet uitvoeren van het periodiek verrekenbeding
In de praktijk wordt het periodiek verrekenbeding vaak niet (op de juiste wijze) uitgevoerd. Indien een periodiek verrekenbeding gedurende het huwelijk niet is uitgevoerd, bepaalt de wet dat aan het einde van het huwelijk alsnog moet worden verrekend. De wet kent in dat geval als uitgangspunt dat het totale vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is, geacht wordt te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden. In beginsel heeft het niet uitvoeren van een periodiek verrekenbeding dus tot gevolg dat u bij het eindigen van het huwelijk met elkaar dient af te rekenen alsof u in gemeenschap van goederen was gehuwd. Dat wilde u door het opstellen van de huwelijksvoorwaarden juist voorkomen! De wet biedt een echtgenoot wel de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren, maar dat blijkt in de praktijk erg lastig. Bent u ondernemer en slaagt u er niet in om tegenbewijs te leveren, dan zal ook het ondernemingsvermogen in de verrekening moeten worden betrokken. De continuïteit van de onderneming kan hierdoor in gevaar komen.

Reparatie van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
U kunt het niet naleven van het periodiek verrekenbeding repareren door alsnog over de voorgaande jaren te verrekenen. U dient zich daarbij wel te realiseren dat u in dat geval niet alleen de niet verrekende inkomsten, maar ook de waardestijgingen van die niet verrekende inkomsten in de verrekening dient te betrekken. Deze verrekening wordt vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De notaris kan deze vaststellingsovereenkomst voor u opstellen, zodat u er zeker van bent dat u op de juiste wijze met elkaar heeft verrekend en de vaststellingsovereenkomst aan de daarvoor geldende eisen voldoet. Is het niet uitgevoerde periodiek verrekenbeding op de juiste wijze hersteld en heeft u in de daaropvolgende jaren daadwerkelijk wel periodiek met elkaar verrekend, dan geldt bij het eindigen van het huwelijk hetgeen in uw huwelijksvoorwaarden is bepaald.

U kunt echter ook overwegen om het periodiek verrekenbeding te vervangen door een finaal verrekenbeding. Het finaal verrekenbeding houdt in dat u bij het eindigen van het huwelijk met elkaar zult verrekenen alsof u in gemeenschap van goederen was gehuwd. Op deze wijze voorkomt u discussie bij het eindigen van het huwelijk. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden zijn er ook andere maatwerkoplossingen denkbaar.

Heeft u vragen over uw huwelijksvoorwaarden, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met Mr M.H. (Marianne) van der Laak of Mr B.S. (Bianca) Fransen.