Inwerkingtreding Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie per 15 november 2023

Martijn Janssen en Joshua de Vries  |  1 november 2023  |  Leestijd: ongeveer 2 minuten

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Bestuurders moeten transparant zijn en verantwoording afleggen aan de schuldeisers over de turboliquidatie. Omgedraaid kunnen schuldeisers meer informatie krijgen over een ontbonden schuldenaar. De Tijdelijke wet geldt in beginsel voor een periode van twee jaar, dus tot 15 november 2025.

Turboliquidatie

Een naamloze- of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan op verschillende manieren worden beëindigd. Als de onderneming nog bezittingen heeft, zal eerst een financiële afwikkeling plaats moeten vinden; dit heet vereffening. Als de onderneming op het moment van ontbinding geen bezittingen heeft, houdt de onderneming direct op te bestaan. Omdat er geen bezittingen zijn, kan geen vereffening plaatsvinden. Deze vorm van ontbinding wordt turboliquidatie genoemd. Het is voor ondernemingen makkelijk om via deze weg snel een onderneming te beëindigen.

 Wat verandert er?

Ondernemingen worden verplicht om bij de uitvoering van een turboliquidatie transparant(er) te zijn. Het bestuur van de ontbonden onderneming is verplicht om binnen veertien dagen na de ontbinding een balans en een staat van baten en lasten (bezittingen en schulden) met betrekking tot het boekjaar waarin is ontbonden ter inzage te leggen bij de Kamer van Koophandel. Ook moet het bestuur een beschrijving bijvoegen van:

  • de oorzaak van het ontbreken van bezittingen op het tijdstip van ontbinding van de onderneming,
  • indien van toepassing, de manier waarop de bezittingen van de onderneming zijn verkocht zodat geld beschikbaar kwam en deze opbrengsten vervolgens zijn verdeeld en
  • indien van toepassing, de redenen waarom schuldeisers onbetaald zijn gebleven.

Het bestuur zal financiële verantwoording moeten afleggen. Nadat het bestuur de stukken bij de Kamer van Koophandel ter inzage heeft gelegd, moet het bestuur de schuldeisers van de ontbonden onderneming schriftelijk op de hoogte brengen. De schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld kijken of de turboliquidatie goed is uitgevoerd. Bij onjuiste naleving door het bestuur, kan een schuldeiser de rechter vragen om alsnog inzage te krijgen in de administratie van de ontbonden rechtspersoon.

Bestuursverbod

 Als de bestuurders niet voldoen aan de verplichtingen uit de Tijdelijke wet, kan het OM de rechter verzoeken de bestuurders een bestuursverbod en boete op te leggen als de bestuurders:

  • niet aan de voorgestelde verplichtingen in de Tijdelijke wet hebben voldaan om de stukken ter inzage te leggen, of
  • in aanloop naar de ontbinding doelbewust één of meer schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld, of
  • herhaaldelijk betrokken zijn geweest bij een turboliquidatie met achterlating van schulden of bij een faillissement en hen daarvan een persoonlijk verwijt treft.

Gevolgen van de tijdelijke wet

De Tijdelijke wet is, zoals uit de naam volgt, een tijdelijke wet. De wet zal in principe gelden voor een periode van twee jaar, dus tot 15 november 2025.

Zodra de Tijdelijke wet is ingegaan, zullen bestuurders voor een turboliquidatie transparant moeten zijn en aan de schuldeisers verantwoording moeten afleggen over de turboliquidatie. Bent u als bestuurder van plan uw onderneming te beëindigen door turboliquidatie, dan is het belangrijk dat u als bestuurder oplet dat u aan de verplichtingen op basis van de Tijdelijke wet voldoet.

Schuldeisers kunnen met de Tijdelijke wet meer informatie krijgen over een ontbonden schuldenaar. Is een schuldenaar van u recentelijk ontbonden terwijl uw schuld onbetaald is gelaten, dan biedt de Tijdelijke wet u vanaf 15 november 2023 de mogelijkheid om actie te ondernemen tegen (het bestuur van) de schuldenaar die op of na 15 november 2023 is ontbonden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Martijn Janssen of Joshua de Vries.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.