Nieuw conceptwetsvoorstel franchise in internetconsultatie

Mr L.M. (Laura) in ‘t Veen I 14 december 2018 I Leestijd: ongeveer 2 minuten

Op 12 december 2018 is een nieuw conceptwetsvoorstel franchise in internetconsultatie gegaan. Net als het eerdere conceptwetsvoorstel houdt het nieuwe conceptwetsvoorstel in dat er een bijzondere regeling voor de franchiseovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek wordt opgenomen.

Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen die vooralsnog niet specifiek in de wet is geregeld. Bij franchise verleent de franchisegever aan de franchisenemer het recht om onder bepaalde voorwaarden en tegen een vergoeding een bedrijf te exploiteren volgens het concept van de franchisegever. In Nederland zijn momenteel circa 825 franchiseformules actief, met name in de detailhandel, dienstverlening en zorg.

Eerder conceptwetsvoorstel franchise gestrand

Naar aanleiding van problemen aan en klachten van de zijde van franchisenemers is in februari 2016 vanuit de franchisebranche een gedragscode opgesteld: de Nederlandse Franchise Code (NCF). De NCF bevat (vrijwillige) zelfregulerende gedragsregels voor zowel de franchisegever als de franchisenemer. In de loop van 2016 werd echter duidelijk dat de NFC niet over de volle breedte van de franchisesector werd geïmplementeerd, en dat een platform voor onderlinge geschilbeslechting uitbleef. Daarop is in april 2017 een conceptwetsvoorstel in internetconsulatie gebracht waarin – kort gezegd – de NCF wettelijk werd verankerd. Uit de internetconsultatie destijds bleek echter dat de franchisegevers en hun vertegenwoordigers overwegend negatief en kritisch waren. De meeste franchisegevers gaven de voorkeur aan formele wetgeving in plaats van een wettelijke verankering van de NCF. Zo vonden met name franchisegevers dat de contractsvrijheid van partijen met de wettelijke verankering van de NCF te veel werd ingeperkt. In mei 2018 maakte het kabinet bekend met nieuwe franchisewetgeving te zullen komen.

Nieuw conceptwetsvoorstel franchise

De huidige staatssecretaris geeft gehoor aan de mening van de franchisegevers en gooit het in het nieuwe conceptwetsvoorstel franchise over een andere boeg; er wordt niet langer aangehaakt bij de NFC. In het nieuwe conceptwetsvoorstel staat centraal dat partijen zich moeten gedragen als ‘goed franchisegever’ en ‘goed franchisenemer’. Dit wordt nader geregeld in de volgende vier deelgebieden:

  1. het uitwisselen van informatie voordat het franchisecontract wordt gesloten;
  2. de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst;
  3. het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemer; en
  4. de beëindiging van de franchisesamenwerking.

De bepalingen in het nieuwe conceptwetsvoorstel franchise richten zich vooral op het versterken van de positie van de franchisenemer. Zo wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid van de franchisegever om de franchiseovereenkomst eenzijdig te wijzigen beperkt.

Wordt vervolgd

Het nieuwe conceptwetsvoorstel franchise is op 12 december 2018 voor een periode van zeven weken in internetconsultatie gegaan. In die periode kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden hun mening over het nieuwe conceptwetvoorstel geven. Als het nieuwe conceptwetsvoorstel franchise de internetconsultatie wèl overleeft, dan moet het – eventueel gewijzigde – wetsvoorstel vervolgens nog door de Eerste en Tweede Kamer. Wordt vervolgd!

Als u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met Mr L.M. (Laura) in ‘t Veen.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

franchise wetsvoorstel franchiseovereenkomst schaap advocaten notarissen