Omgevingsvergunning kachelbedrijf; activiteiten passen binnen bestemmingsplan en beleid, aan parkeernormen is voldaan

Verlening omgevingsvergunning uitbreiding showroom kachelbedrijf. Activiteiten kachelbedrijf passen binnen categorie 2 “Staat van Bedrijfsactiviteiten” en zijn in overeenstemming met bestemmingsplan. Tevens geen strijd met detailhandelsbeleid nu detailhandel onlosmakelijk is verbonden met kachelbedrijf en daarbij slechts ondergeschikte functie vervult, terwijl uitsluitend kachels en aanverwante artikelen mogen worden uitgestald en de showroom maar beperkt open mag zijn. Aan gemeentelijke parkeernormen is voldaan. Beroep ongegrond.

Artikelen: 3:2 en 3:46 Awb; 2.1, eerste lid onder a en c Wabo

Vergunningverlening voor uitbreiding van een showroom van een bestaand kachelbedrijf. Een bakkerij uit de omgeving heeft bezwaar, vanwege strijd met het bestemmingsplan, omdat het bedrijf zou vallen onder categorie 3 Staat van Bedrijfsactiviteiten vanwege metaalbewerking. Verder zou er te weinig parkeerplaats zijn en strijd met het detailhandelsbeleid.

Verweerder, het college van B&W van Berkelland, legt uit dat op de locatie voorheen een aannemersbedrijf was gevestigd, dat nu leegstaat. Leegstand is onwenselijk in het woongebied nabij het centrum. Vanwege bevolkingskrimp is invulling met woningen niet zinvol en voor andere bestemmingen is geen belangstelling/behoefte. In het kachelbedrijf worden kachels samengesteld die op locatie worden geïnstalleerd. De showroomoppervlakte bedraagt maar 20% van de bedrijfsoppervlakte, er mogen alleen kachels en aanverwante artikelen worden getoond en de showroom is maar twee dagen per week open.

Rechtbank Gelderland
Onder verwijzing naar Afdelingsjurisprudentie (ECLI:NL:RVS:2011:BR6922) oordeelt de rechtbank dat bij de toetsing van een bouwplan aan een bestemmingsplan van belang is hoe een locatie kan worden gebruikt en wat het beoogde gebruik is. In dit geval bestaat de bedrijfsvoering uit het samenstellen, monteren, plaatsen en repareren van kachels, voornamelijk op locatie. Op de bedrijfslocatie worden vooral kachels opgeslagen en tentoongesteld. De werkplaats van het bedrijf is kleiner dan 1.000m² en valt binnen categorie 2 “Staat van Bedrijfsactiviteiten” en daarmee binnen het bestemmingsplan.

Uit het bestemmingsplan volgt dat het centrum is verdeeld in drie gebieden: centrum, winkelstimulering en winkelcentrum. Winkels buiten winkelcentrumgebied hebben een specifieke bestemming op basis van de bestaande detailhandel. Het gemeentelijk beleid bepaalt dat winkels zoveel mogelijk in het winkel­stimulerings­gebied moeten komen, maar dat betekent niet dat daarbuiten geen winkels geoorloofd zijn. Nu de detailhandel onlosmakelijk is verbonden met het kachelbedrijf, een ondergeschikte functie vervult, uitsluitend kachels en aanverwante artikelen worden uitgestald en de openingstijden van de showroom zeer beperkt zijn, acht de rechtbank de detailhandel niet in strijd met het beleid.

Aan de parkeernormen in het bestemmingsplan is voldaan en de rechtbank ziet geen aanleiding voor een hogere parkeernorm. Volgt ongegrondverklaring van het beroep.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.