Omgevingsvergunning verbouwen bedrijfsruimte tot woning in strijd met bestemmingsplan terecht

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 30 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1765

Verlening omgevingsvergunning voor verbouwing bedrijfsruimte tot zelfstandige woning. Geen onzorgvuldige voorbereiding door niet communiceren plan vergunninghouder met direct omwonenden, nu vergunninghouder omwonende zelf heeft ingelicht. Geen dusdanige toename van overlast dat de vergunning diende te worden geweigerd: terecht overlast bedrijfsactiviteiten afgewogen tegen overlast wonen. Hoger beroep ongegrond.

Artikelen: 2.12 Wabo; 4, bijlage II Bor.

Omwonenden hebben bezwaar tegen de wijziging van een bedrijfsruimte in een woning. Zij vrezen overlast door licht en geluid en zij zijn van mening dat het college van Haarlem de besluitvorming onvoldoende zorgvuldig heeft gemotiveerd en voorbereid. Het college had omwonenden vooraf over de aanvraag moeten informeren en dat niet moeten overlaten aan vergunninghouder. Voorts heeft het college de maatschappelijke gevolgen voor de omgeving onvoldoende meegewogen in de besluitvorming.

Afdeling
De Afdeling veegt de argumenten van appellanten van tafel. Het college heeft beleidsruimte bij het verlenen van toestemming voor gebruik in afwijking van het bestemmingsplan. Het college heeft een set van algemene criteria voor functiewijziging van kleine bedrijfsruimtes en garageboxen in wonen opgesteld, waaraan zij dergelijke aanvragen toetst. In het kader daarvan heeft het college getoetst aan motiverings- en communicatiecriteria, waaronder mededeling van de plannen aan de omgeving, in dit geval door vergunninghouder. Nu die mededeling heeft plaatsgevonden, kon het college volstaan met publicatie van de aanvraag en vergunningverleningsbesluit.

De overlast heeft het college terecht afgewogen tegen de overlast van een bedrijfsfunctie. Van een zodanige toename van overlast dat de vergunning diende te worden geweigerd is geen sprake.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.

Dit artikel is reeds eerder verschenen op Kluwer SmartNewz.