Ontbreken beoordelingsinstrumentarium endotoxinen-emissie geen reden voor weigering veranderingsvergunning vleeskuikenhouderij: aan wettelijke eisen voldaan

Rechtbank Limburg 1 november 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:10536

Ten aanzien van het aspect volksgezondheid is de rechtbank, gelet op het ontbreken van een adequaat beoordelingsinstrumentarium voor endotoxinen, de omstandigheid dat de inrichting aan de wettelijke vereisten voldoet, terwijl de emissie van ammoniak en fijn stof in de nieuwe situatie afneemt en hygiënemaatregelen zijn voorgeschreven, van oordeel dat het college terecht de omgevingsvergunning op deze grond niet heeft geweigerd of hieraan nadere voorschriften heeft verbonden.

Artikelen: 2.1, lid 1 sub e Wabo, 8.4 Wm, artikelen 2-9 Wgv, artikel 10 Rgv, Gebruikershandleiding V-Stacks vergunning

Een vleeskuikenhouderij verkrijgt in 2016 een omgevingsvergunning eerste fase voor het veranderen van de inrichting. Twee stallen worden gesloopt en in plaats daarvan wordt één grotere stal met lengteventilatoren en een warmtewisselaar gebouwd waarin meer vleeskuiken kunnen verblijven. Verder worden twee bestaande stallen van extra apparatuur. Een omwonende heeft bezwaar tegen de vergunningverlening vanwege vrees voor geluid- en geurhinder en gevaar voor de volksgezondheid.

Rechtbank
Over de gevreesde geluidhinder oordeelt de rechtbank dat het college van burgemeester en wethouders van Nederweert terecht is uitgegaan van de geluidnormen voor het type ‘rustige woonwijk in de stad’, met minder strenge normen dan het door omwonende gewenste type ‘stille landelijke gebieden’. Van belang is daarbij dat in de omgeving meer agrarische en ook andersoortige bedrijven liggen, terwijl de geluidemissie door de uitbreiding van de inrichting niet toeneemt, zodat dezelfde geluidvoorschriften zijn opgenomen als voor de huidige vergunning.

Over de geurbelasting oordeelt de rechtbank na controle aan de hand van de regelgeving, dat het college de juiste, in de Gebruikershandleiding genoemde, gegevens en berekeningen heeft toegepast, waaruit blijkt dat aan de geurnorm is voldaan.

Over het aspect volksgezondheid is de rechtbank met het college van oordeel dat de veranderingsvergunning niet zal leiden tot extra (significante) blootstelling van omwonende aan zwevende deeltjes. De emissie van fijn stof en ammoniak neemt af. De door omwonende ingebrachte rapportages bieden onvoldoende grondslag voor het ontstaan van onaanvaardbare negatieve gezondheidseffecten. Voor een recent rapport betreffende emissies van endotoxinen uit de veehouderij geldt dat vervolgonderzoek noodzakelijk is en dat er geen modelleringsinstrument en normstelling voor een wettelijk toetsingskader voorhanden is. Gelet daarop en op de hygiënemaatregelen in de inrichting en het voldoen aan het huidige toetsingskader is er geen aanleiding voor weigering van de vergunning of voor het stellen van nadere voorschriften.

Volgt ongegrondverklaring van het beroep.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.