Ontbreken beoordelingsinstrumentarium endotoxinen-emissie geen reden voor weigering veranderingsvergunning vleeskuikenhouderij: aan wettelijke eisen voldaan

Rechtbank Limburg 1 november 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:10536

Ten aanzien van het aspect volksgezondheid is de rechtbank, gelet op het ontbreken van een adequaat beoordelingsinstrumentarium voor endotoxinen, de omstandigheid dat de inrichting aan de wettelijke vereisten voldoet, terwijl de emissie van ammoniak en fijn stof in de nieuwe situatie afneemt en hygiënemaatregelen zijn voorgeschreven, van oordeel dat het college terecht de omgevingsvergunning op deze grond niet heeft geweigerd of hieraan nadere voorschriften heeft verbonden.

Artikelen: 2.1, lid 1 sub e Wabo, 8.4 Wm, artikelen 2-9 Wgv, artikel 10 Rgv, Gebruikershandleiding V-Stacks vergunning

Een vleeskuikenhouderij verkrijgt in 2016 een omgevingsvergunning eerste fase voor het veranderen van de inrichting. Twee stallen worden gesloopt en in plaats daarvan wordt één grotere stal met lengteventilatoren en een warmtewisselaar gebouwd waarin meer vleeskuiken kunnen verblijven. Verder worden twee bestaande stallen van extra apparatuur. Een omwonende heeft bezwaar tegen de vergunningverlening vanwege vrees voor geluid- en geurhinder en gevaar voor de volksgezondheid.

Rechtbank
Over de gevreesde geluidhinder oordeelt de rechtbank dat het college van burgemeester en wethouders van Nederweert terecht is uitgegaan van de geluidnormen voor het type ‘rustige woonwijk in de stad’, met minder strenge normen dan het door omwonende gewenste type ‘stille landelijke gebieden’. Van belang is daarbij dat in de omgeving meer agrarische en ook andersoortige bedrijven liggen, terwijl de geluidemissie door de uitbreiding van de inrichting niet toeneemt, zodat dezelfde geluidvoorschriften zijn opgenomen als voor de huidige vergunning.

Over de geurbelasting oordeelt de rechtbank na controle aan de hand van de regelgeving, dat het college de juiste, in de Gebruikershandleiding genoemde, gegevens en berekeningen heeft toegepast, waaruit blijkt dat aan de geurnorm is voldaan.

Over het aspect volksgezondheid is de rechtbank met het college van oordeel dat de veranderingsvergunning niet zal leiden tot extra (significante) blootstelling van omwonende aan zwevende deeltjes. De emissie van fijn stof en ammoniak neemt af. De door omwonende ingebrachte rapportages bieden onvoldoende grondslag voor het ontstaan van onaanvaardbare negatieve gezondheidseffecten. Voor een recent rapport betreffende emissies van endotoxinen uit de veehouderij geldt dat vervolgonderzoek noodzakelijk is en dat er geen modelleringsinstrument en normstelling voor een wettelijk toetsingskader voorhanden is. Gelet daarop en op de hygiënemaatregelen in de inrichting en het voldoen aan het huidige toetsingskader is er geen aanleiding voor weigering van de vergunning of voor het stellen van nadere voorschriften.

Volgt ongegrondverklaring van het beroep.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)