Ontslag zonder transitievergoeding na delen vertrouwelijke e-mails

Mr M.A. (Michel) T Schroots I 6 november 2018 I Leestijd: ongeveer 3 minuten

Op 10 september 2018 oordeelt de kantonrechter Eindhoven dat een werkneemster van Kinderopvang Dikkie & Dik zo ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, dat géén transitievergoeding verschuldigd is. Welke feiten en omstandigheden liggen aan dit oordeel ten grondslag?

Werkneemster treedt op 1 januari 2004 in dienst bij Dikkie & Dik. In haar functie van HR-manager/manager P&O maakt werkneemster deel uit van het managementteam. In 2015 geeft werkneemster aan dat zij het niet meer naar haar zin heeft bij Dikkie & Dik en uitsluitend om financiële redenen blijft.

Nadat de directeur van Dikkie & Dik in 2017 tegen het advies van werkneemster in besluit een andere manager een contract voor onbepaalde tijd te geven, ontstaat onenigheid tussen de werkneemster en de directeur. Hierop stuurt de werkneemster zonder overleg met de directeur (en dus zonder toestemming) een vertrouwelijke e-mailwisseling tussen hen beiden over deze manager door naar alle leden van het managementteam.

Het managementteam stelt vast dat het handelen van de werkneemster onacceptabel is. Volgens het MT ondermijnt en schaadt het doorsturen van de e-mail de positie van de directeur. Ook ontstaat er een onveilige werkcultuur wanneer werknemers niet meer in vertrouwen met elkaar kunnen e-mailen.

Verkeerde keelgat
Op 27 maart 2018 vindt een coachsessie plaats waar het volledige managementteam aan deelneemt. Werkneemster ontvangt stevige feedback van haar collega’s. In een e-mail aan de directeur vraagt de werkneemster na afloop van de coachsessie of zij van mening is dat haar slechte werkrelaties binnen het managementteam een goede samenwerking in de toekomst verhinderen. De directeur van Dikkie & Dik schrijft hierop per e-mail dat zij de werkneemster waardeert en dat zij inhoudelijk naar behoren functioneert, maar dat de werkneemster haar relaties met leden van het managementteam wellicht kan verbeteren. Werkneemster moet dan wel openstaan voor substantiële verbetering en in het bijzonder haar communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen.

De e-mail van de directeur schiet bij werkneemster in het verkeerde keelgat. Zij reageert op 29 maart 2018 op de e-mail van de directeur, die zij ook deze keer naar alle leden van het managementteam stuurt, dat zij totaal ondersteboven is van de e-mail, zich niet in de kritiek van de directeur herkent en afscheid zal nemen van Dikkie & Dik. De maat is voor Dikkie & Dik vol en de kinderopvang dient een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in op de e-grond (verwijtbaar handelen van werkneemster), dan wel de g-grond (verstoorde arbeidsrelatie), dan wel de h-grond (andere omstandigheden die zodanig zijn dat voortzetting van de arbeidsverhouding niet kan worden gevergd).

Verwijtbaar handelen
De kantonrechter stelt vast dat werkneemster het al jaren niet meer naar haar zin heeft bij Dikkie & Dik. Verder gaat werkneemster, hoewel er in het managementteam andere afspraken zijn gemaakt en het delen van vertrouwelijke e-mails als onacceptabel is bestempeld, tot twee keer toe de fout in door vertrouwelijke e-mailwisseling met de directeur te delen met alle leden van het managementteam.

De kantonrechter deelt het standpunt van Dikkie & Dik en oordeelt dat werkneemster verwijtbaar heeft gehandeld. De werkneemster voert geen reden aan op grond waarvan zij de binnen het managementteam gemaakte afspraken mocht schenden. De inhoud van de e-mail van de directeur kan, in tegenstelling tot het standpunt van de werkneemster, objectief gezien niet als schofferend worden beschouwd. De kantonrechter wijst het verzoek van Dikkie & Dik tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe op de e-grond (verwijtbaar handelen van werkneemster).

Transitievergoeding
Ten aanzien van de transitievergoeding overweegt de kantonrechter dat – blijkens de wetsgeschiedenis – het recht op de transitievergoeding slechts onder bijzondere omstandigheden niet verschuldigd is. Door, in strijd met de kort daarvoor in het managementteam gemaakte afspraak, een vertrouwelijke e-mailwisseling door te sturen aan alle leden van het managementteam, is de werkneemster het vertrouwen van de directeur en daarmee van de werkgever onwaardig geworden. De werkneemster wist immers dat door het versturen van de vertrouwelijke e-mailwisseling aan het volledige managementteam de positie van de directeur kon worden aangetast en er een onveilige cultuur ontstond voor alle betrokkenen, maar liet zich door die wetenschap niet weerhouden. De kantonrechter oordeelt dat in dit geval sprake is van dusdanig bijzondere omstandigheden dat Dikkie & Dik aan werkneemster géén transitievergoeding verschuldigd is.

Werknemers hebben in beginsel recht op een transitievergoeding bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. In dit geval misdraagt de werkneemster zich echter zodanig dat zij, in strijd met het uitgangspunt, wordt ontslagen en géén transitievergoeding ontvangt.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met Mr M.A. (Michel) T Schroots of Mr J.T. (Tom) van Balen. 

Dit artikel is ook verschenen op de website Accountant.nl.