Onvoldoende onderbouwing dat geluidbelasting bij nieuwe woningen als gevolg van bestaand bedrijf aanvaardbaar

Voorzieningenrechter Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 16 juli 2018, 201803360, ECLI:NL:RVS:2018:2379

Nieuw bestemmingsplan staat bouw van vijf woningen op korte afstand van bestaand loodgieters- en installatiebedrijf toe. Bedrijf klaagt over onaanvaardbare benadeling. Voorzieningenrechter acht onvoldoende onderbouwd dat sprake zal zijn van een aanvaardbare geluidbelasting. Geen akoestisch onderzoek verricht voor vaststelling bestemmingsplan.

Artikelen: 3:2, 3:46 Awb; 3.1 Wro

De gemeenteraad van Heiloo heeft het bestemmingsplan “Noorgeesterkerk” vastgesteld, waarin de bouw van vijf woningen op korte afstand van een bestaand loodgieters- en installatiebedrijf is toegestaan. Het bedrijf komt daartegen in beroep op grond van vrees voor onaanvaardbare benadeling en niet-naleving van de VNG Brochure “Bedrijven en milieuzonering’, die een afstand van 30m aanbeveelt. De raad stelt dat sprake zou zijn van een aanvaarbare geluidbelasting. Volgens de raad betreft het een gebied met functiemenging en het bedrijf zou bouwkundig zijn afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies.

Voorzieningenrechter Afdeling
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de raad niet goed heeft gemotiveerd dat sprake is van een aanvaardbare geluidbelasting. Anders dan de raad oordeelt de voorzieningenrechter dat sprake is van een rustige woonwijk, onder verwijzing naar onder meer de plantoelichting. Aan de richtafstand van 30m uit de VNG Brochure wordt niet voldaan en er is geen akoestisch onderzoek overgelegd waaruit blijkt dat desondanks sprake is van een aanvaardbare geluidbelasting, terwijl wel sprake is van verkeersbewegingen in onder meer vroege ochtend en latere avond.

De voorzieningenrechter schorst de werking van het bestemmingsplan voor zover het de woningen betreft.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.

Dit artikel is reeds eerder verschenen op Kluwer SmartNewz.