Overtredingen concurrentiebeding en IE-beding in kort geding onvoldoende aannemelijk

Samenvatting uitspraak Rechtbank Midden-Nederland, 15 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4280

Werknemer is op 1 oktober 2014 bij werkgever in dienst getreden als carrosserie-/schadehersteller. Voordat werknemer bij werkgever in dienst was, keek werknemer in de weekenden mee met de werkzaamheden van werkgever. In deze periode heeft werknemer een calculator ontwikkeld, waarmee de kosten kunnen worden berekend voor het uitdeuken van een auto zonder deze te hoeven spuiten. Werknemer heeft dit de “PDR-calculator” genoemd. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding, een IE-beding en een boeteding opgenomen. Per 31 december 2015 is het dienstverband tussen partijen geëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst. In deze overeenkomst is opgenomen dat het concurrentiebeding na beëindiging van het dienstverband van kracht blijft. Ook bevat de beëindigingsovereenkomst een IE-beding en een boetebeding. Op 11 februari 2015 heeft werkgever de domeinnamen pdrcalculator.nl en pdrcalculator.com geregistreerd. Tussen partijen is een geschil ontstaan over de uitvoering die werknemer heeft gegeven aan het IE- en concurrentiebeding.

Werkgever vordert werknemer te verbieden – kort gezegd – werkzaamheden te verrichten die aanverwant zijn aan die van werkgever. Tevens vordert werkgever om werknemer te veroordelen het gebruik van de namen “PDR Calculator”, “PDR-Calculator” en/of “PDR” of gebruik van daarop lijkende namen, te staken, gestaakt te houden en te verwijderen, alsmede om mee te werken aan de overdracht van de domeinnaam en de volledige content van www.pdr-calculator.nl . Werkgever legt aan deze vorderingen ten grondslag dat werknemer met zijn domeinnaam en de daaronder hangende website in strijd handelt met het IE-beding, het concurrentiebeding en het boetebeding, zoals opgenomen in de arbeids- en beëindigingsovereenkomst. Werknemer vordert in reconventie werkgever te gebieden de domeinnamen pdrcalculator.nl en pdrcalculator.com aan hem over te dragen.

Naar het oordeel van de kantonrechter is niet voldoende aannemelijk dat het non-concurrentiebeding naast de werkzaamheden als schadehersteller/uitdeuker, ook ziet op werkzaamheden gerelateerd aan de PDR-calculator. De kantonrechter overweegt daartoe dat in de arbeidsovereenkomst en de beëindigingsovereenkomst als functieomschrijving “carrosserie-/schadehersteller” respectievelijk “uitdeuker zonder spuiten” is opgenomen. Werknemer heeft aangevoerd dat hij tijdens zijn dienstverband overwegend werkzaamheden als uitdeuker heeft verricht. Verder heeft werknemer aangevoerd op zijn beurt aan werkgever te hebben voorgesteld om een beding te tekenen op grond waarvan werkgever geen aanspraak kon maken op de websites, maar werkgever vond dit niet nodig.

Ten aanzien van de IE-rechten overweegt de kantonrechter dat in de bepalingen in de arbeids- en beëindigingsovereenkomst staat vermeld dat het gaat om IE-rechten voortvloeiende uit werkzaamheden “tijdens de arbeidsovereenkomst”. Werknemer heeft aangevoerd dat hij de PDR-calculator vóór zijn arbeidsovereenkomst met werkgever heeft ontwikkeld en dat hij de domeinnaam vóór zijn dienstverband heeft geregistreerd. De kantonrechter acht het zonder nadere bewijsvoering, waarvoor in kort geding geen plaats is, dan ook niet mogelijk om te beoordelen bij wie de intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de PDR-calculator berusten. Om die reden wijst hij zowel de vorderingen in conventie als de vorderingen in reconventie af.

Deze samenvatting is geschreven door Mr F.J.J. (Jeroen) Snijers en verschenen op Kluwer SmartNewz van 3 augustus 2016 (Smartnewz AR 2016/2262)