Plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl duidelijk in samenhang lezen

De Afdeling verklaart een beroep van appellant tegen de vaststelling van een bestemmingsplan gegrond en stelt het bestuursorgaan in de gelegenheid de gebreken te herstellen door middel van een bestuurlijke lus. Na het herstellen betoogt appellant dat de digitale verbeelding op www.ruimtelijkeplannen.nl onduidelijk is, nu ten onrechte niet is weergegeven welke bestemming en aanduidingen gelden per plandeel. Dit betoog faalt. Op de site staan twee plannen die duidelijk in samenhang moeten worden gelezen.

Art. 3:2, 6:19 lid 1, 8:51d, 8:80b lid 3 Awb. 
De gemeenteraad van Teylingen heeft bij besluit van 30 april 2015 het bestemmingsplan “Buitengebied Teylingen” vastgesteld. Tegen dit besluit heeft appellant beroep ingesteld. Het beroep zag op de regeling voor zover deze betrekking had op de gronden met een agrarische bestemming. Naar aanleiding van het beroep heeft de Afdeling geoordeeld dat de gemeenteraad ten onrechte niet heeft onderzocht of alle bouwmogelijkheden bij de reëel agrarische bedrijven volledig zijn benut en of de afwijkings- en wijzigingsregels voor deze bedrijven van toepassing kunnen zijn. Daarom is niet duidelijk of nieuwe bebouwing voor reëel agrarische bedrijven is toegestaan, in strijd met artikel 2.3.1 lid 1 aanhef onder b, van de Verordening ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland. De Afdeling concludeerde dat het plan niet met de vereiste zorgvuldigheid was voorbereid en droeg de raad op om de in overweging 7.5 omschreven gebreken in het bestreden besluit binnen een termijn van 26 weken na verzending van de tussenuitspraak te herstellen.

Bij besluit van 15 december 2016 heeft de raad naar aanleiding van de tussenuitspraak een besluit genomen. Appellant betoogt dat op www.ruimtelijkeplannen.nl de digitale verbeelding onduidelijk is, nu ten onrechte niet is weergegeven welke bestemming en aanduidingen gelden per plandeel. De Afdeling stelt vast dat de digitale verbeelding van het op 15 december 2016 vastgestelde plan wordt weergegeven. De begrenzing van het plangebied is aangegeven, de bestemmingen en aanduidingen per plandeel daarentegen niet. De planregels, waarin de aanpassingen met gele kleur zijn gemarkeerd, zijn wel zichtbaar. Tevens is een map “plannen die een relatie hebben met dit plan” opgenomen. Deze map bevat het bestemmingsplan van 30 april 2015. Op de digitale verbeelding van dit plan zijn de bestemming en de aanduidingen per plandeel volledig zichtbaar. De bestemmingen en aanduidingen zijn bij het besluit van 15 december 2016 niet gewijzigd ten opzichte van het bestemmingsplan van 30 april 2015. Het voorgaande brengt met zich mee dat de volgens Afdeling de weergave op www.ruimtelijkeplannen.nl, voor zover het betreft de digitale verbeelding bij het op 15 december 2016 vastgestelde plan, niet leidt tot een rechtsonzekere situatie. De plannen moeten immers in samenhang worden gelezen. Het betoog faalt.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.