Signalering: Wet beperking gemeenschap van goederen treedt in werking op 1 januari 2018

Tot nu toe is het in Nederland zo dat iedereen die trouwt zonder vooraf bij de notaris huwelijkse voorwaarden op te laten stellen in volledige gemeenschap van goederen trouwt. Alle bezittingen en alle schulden, enkele uitzonderingen daargelaten, worden gemeenschappelijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen goederen die voor of tijdens het huwelijk zijn verkregen en/of schulden die voor of tijdens het huwelijk zijn aangegaan. Er werd al enige tijd gesproken over een aanpassing van het huwelijksvermogensrecht op dit punt en per 1 januari 2018 is het daadwerkelijk zover.

Nadat op 19 april 2016 de Tweede Kamer al met het wetsvoorstel tot beperking van de gemeenschap van goederen had ingestemd, is het wetsvoorstel op 28 maart 2017 ook door de Eerste Kamer aangenomen.

De nieuwe wet, die dus op 1 januari 2018 in werking zal treden, bepaalt – heel kort samengevat – dat de vermogenspositie die ieder van de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk heeft opgebouwd (waaronder zowel de bezittingen als de schulden worden begrepen) ook na de huwelijksvoltrekking de privé vermogenspositie van de desbetreffende echtgenoot blijft, tenzij de aanstaande echtgenoten voorafgaand aan het sluiten van het huwelijk in huwelijkse voorwaarden iets anders zijn overeengekomen.

Onder de nieuwe wet wordt alleen het vermogen zoals dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd gemeenschappelijk, met uitzondering van giften en/of erfenissen die tijdens het huwelijk door één van de echtgenoten worden ontvangen. Die giften en erfenissen vallen in het privé vermogen van de ontvangende echtgenoot, tenzij de schenker en/of de erflater uitdrukkelijk heeft bepaald dat de gift en/of de erfenis wel valt in een gemeenschap van goederen waarin de ontvanger mocht zijn gehuwd.

Het is voor (aanstaande) echtgenoten belangrijk om zowel voor als tijdens het huwelijk een goede administratie te voeren, in die zin dat duidelijk kan worden aangetoond welke goederen privé en welke goederen gemeenschappelijk zijn verkregen. Als in het kader van een eventuele echtscheiding namelijk door geen van beide echtgenoten aangetoond kan worden dat een bepaald goed in zijn/haar privé vermogen valt, wordt het als een gemeenschappelijk goed beschouwd en dient het bij helfte te worden verdeeld.

Tot slot wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de nieuwe wet uitsluitend van toepassing is op huwelijken die per en na 1 januari 2018 worden gesloten. Op huwelijken die reeds zijn gesloten en/of die nog voor 1 januari 2018 worden gesloten, is en blijft de huidige wet omtrent de algehele gemeenschap van goederen van toepassing.

Indien u vragen hebt over dit artikel en/of andere vragen met betrekking tot echtscheiding, scheidingsmediation, alimentatie et cetera., kunt u contact opnemen met Mr M.L. (Manon) Groeneveld.