Wat is een UBO (of een pseudo-UBO)?

Een UBO (ultimate beneficial owner) is een uiteindelijk belanghebbende van een juridische entiteit. Een onderdeel van het Wwft-cliëntenonderzoek is dat wij verplicht zijn om te onderzoeken wie de UBO’s zijn. Als er geen UBO is of als er twijfel is of de achterhaalde persoon wel echt de UBO is, dan wordt er een ‘pseudo-UBO’ aangewezen. Een cliënt kan één of meer UBO’s of pseudo-UBO’s hebben.

UBO

Een UBO is altijd een natuurlijk persoon. De Wwft bepaalt dat de UBO elke natuurlijk persoon is die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit.

UBO van de BV en de NV (niet-zijnde beursvennootschappen) is elke natuurlijk persoon:

  • met een direct of indirect belang van meer dan 25% van de aandelen, het stemrecht of het eigendomsbelang; of
  • die op een andere manier feitelijke zeggenschap kan uitoefenen (de uiteindelijk beleidsbepaler is).

’Belang’ betekent een belang in het kapitaal, zoals een recht op winst of het recht op het overschot na de vereffening. Bij de ‘feitelijke zeggenschap’ kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de zeggenschap door certificering, economische eigendom, bijzondere soorten aandelen met bijzondere zeggenschaps- en/of winstrechten, statutaire winstrechten, contractuele winstrechten, stemvolmachten en meer specifiek het kunnen ontslaan van de meerderheid van de bestuurders, het kunnen wijzigen van de statuten, het hebben van een doorslaggevende stem bij andere materiële beslissingen waardoor overheersende invloed kan worden uitgeoefend.

UBO van de stichting, de vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij en de coöperatie is elke natuurlijk persoon:

  • met een direct of indirect belang van meer dan 25% van het eigendomsbelang (eigendomsbelang betekent het recht op uitkering uit het vermogen of op het overschot na de vereffening);
  • met direct of indirect meer dan 25% van de stemmen bij een statutenwijziging; of
  • die op een andere manier feitelijke zeggenschap kan uitoefenen (de uiteindelijke beleidsbepaler is).

UBO van de VOF, de maatschap, de CV en de rederij is elke natuurlijk persoon:

  • met een direct of indirect eigendomsbelang van meer dan 25% (eigendomsbelang betekent het recht op uitkering uit het vermogen, waaronder de winst of de reserves, of het recht op het overschot na de vereffening);
  • met direct of indirect meer dan 25% van de stemmen bij een wijziging van de samenwerkingsovereenkomst;
  • met direct of indirect meer dan 25% van de stemmen bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst (anders dan door daden van beheer); of
  • die op een andere manier feitelijke zeggenschap kan uitoefenen (de uiteindelijk beleidsbepaler is).

UBO van een kerkgenootschap is elke natuurlijk persoon die bij de ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap is benoemd.

Pseudo-UBO

Soms is er geen UBO of bestaat er twijfel of de achterhaalde persoon wel echt de UBO is. In die gevallen moeten er één of meer pseudo-UBO’s worden aangewezen. Dat zijn natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel. Het aanwijzen van één of meer pseudo-UBO’s is een uiterste terugvaloptie. Bij vennootschappen komt dit niet vaak voor. Bij stichtingen en verenigingen komt dit wel voor.

Bij een rechtspersoon is elke statutair bestuurder pseudo-UBO. En als een statutair bestuurder een rechtspersoon is, dan gaat het om elke natuurlijk persoon die daarvan statutair bestuurder is.

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)