Wat is een UBO (of een pseudo-UBO)?

Een UBO (ultimate beneficial owner) is een uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon of vennootschap. Een onderdeel van het Wwft-cliëntenonderzoek is dat wij verplicht zijn om te onderzoeken wie de UBO’s zijn. Volgens de wet is de UBO elke natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Een UBO is dus altijd een natuurlijk persoon. Een juridische entiteit kan één of meer UBO’s hebben (of pseudo-UBO’s). Wie UBO is verschilt per soort rechtspersoon of vennootschap (zie hierna).

Soms is er geen UBO of bestaat er twijfel of de achterhaalde persoon wel echt de UBO is. In die gevallen moet worden teruggevallen op één of meer pseudo-UBO’s. Dat zijn natuurlijk personen die behoren tot het ‘hoger leidinggevend personeel’. Het verschilt per soort rechtspersoon of vennootschap wie daaronder moet worden verstaan (zie hierna). Pseudo-UBO’s zijn een terugvaloptie: bij vennootschappen komt dit niet vaak voor; bij stichtingen en verenigingen komt dit wel vaker voor.

UBO van een BV of NV (niet-zijnde beursvennootschappen)

Elke natuurlijk persoon:

 • met direct of indirect meer dan 25% van de aandelen (ongeacht de daaraan gekoppelde winst- en stemrechten); of
 • met direct of indirect meer dan 25% van het stemrecht (ongeacht aandelenbezit); of
 • met direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang (ongeacht aandelenbezit, daarom kunnen certificaathouders UBO’s zijn) (‘eigendomsbelang’ betekent het recht op uitkering uit het vermogen van de vennootschap, zoals een recht op winst, reserves of het overschot na de vereffening); of
 • die met andere middelen dan aandelen, stemrechten of eigendomsbelang de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft (bijvoorbeeld een natuurlijk persoon die als aandeelhouder het (veto)recht heeft de meerderheid van de bestuursleden te benoemen/ontslaan); of
 • die op een andere manier (overheersende) feitelijke zeggenschap kan uitoefenen (de uiteindelijk beleidsbepaler is).

Pseudo-UBO (terugvaloptie, zie hierboven): elke statutair bestuurder. Als een statutair bestuurder een rechtspersoon is, dan gaat het om elke natuurlijk persoon die daarvan direct of indirect statutair bestuurder is.

UBO van een stichting, de vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij en de coöperatie

Elke natuurlijk persoon:

 • met direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang (‘eigendomsbelang’ betekent het recht op uitkering uit het vermogen, zoals de winst, reserves of het overschot na de vereffening);
 • met direct of indirect meer dan 25% van de stemmen bij een statutenwijziging; of
 • die op een andere manier (overheersende) feitelijke zeggenschap kan uitoefenen (de uiteindelijke beleidsbepaler is).

Pseudo-UBO (terugvaloptie, zie hierboven): elke statutair bestuurder. Als een statutair bestuurder een rechtspersoon is, dan gaat het om elke natuurlijk persoon die daarvan direct of indirect statutair bestuurder is.

UBO van een vennootschap onder firma, maatschap, commanditaire vennootschap en rederij

Elke natuurlijk persoon:

 • met een direct of indirect eigendomsbelang van meer dan 25% (‘eigendomsbelang’ betekent het recht op uitkering uit het vermogen, zoals de winst, reserves, of het overschot na de vereffening);
 • met direct of indirect meer dan 25% van de stemmen bij een wijziging van de samenwerkingsovereenkomst;
 • met direct of indirect meer dan 25% van de stemmen bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst (anders dan door daden van beheer); of
 • die op een andere manier (overheersende) feitelijke zeggenschap kan uitoefenen (de uiteindelijk beleidsbepaler is).

Pseudo-UBO (terugvaloptie, zie hierboven): elke vennoot, met uitzondering van commanditaire vennoten (ook wel stille vennoten genoemd) bij een commanditaire vennootschap. Als een vennoot een rechtspersoon is, dan gaat het om elke natuurlijk persoon die daarvan direct of indirect statutair bestuurder is.

UBO van een kerkgenootschap

Elke natuurlijk persoon die bij de ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap is benoemd.

Pseudo-UBO (terugvaloptie, zie hierboven): de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het statuut, of zo mogelijk als bestuurder staan genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie.