Uitbreiding cafetaria toegestaan, voldoende parkeerplaats, geen verslechtering geluidbelasting

Rechtbank Limburg 17 april 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4803 

Verlening omgevingsvergunning uitbreiding cafetaria Roermond in strijd met bestemmingsplan (vanwege overschrijding toegestaan bouwoppervlak): volledige omsluiting bestaand terras met geïsoleerde wanden en dak. Vergunningverlening in afwijking van bestemmingsplan toegestaan: bestemming blijft horeca categorie 2, aan geluid- en parkeernormen wordt voldaan, geen ruimtelijke/stedenbouwkundige belemmeringen.

Artikelen: 2.1, lid 1 sub a en c; 2.2; 2.12, lid 1, sub a ten eerste en ten tweede Wabo; 4, lid 1 bijlage II Bor, bestemmingsplan; afdeling 2.8 Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond verleent toestemming voor volledige omsluiting van een bestaand terras met overkapping achter een cafetaria. Vanwege overschrijding van het toegestane bouwoppervlak is sprake van strijd met het bestemmingsplan. Het college verleent de vergunning en overweegt dat geen aanleiding is om overschrijding van milieunormen aan te nemen. Verder overweegt het college dat realisering van de aanbouw leidt tot een lager geluidniveau ten opzichte van de bestaande situatie.

Het college verleent tevens vergunning voor parkeren, nu binnen 500 m (conform Nota parkeernormen gemeente) voldoende openbare parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Appellanten wonen boven de cafetaria. Zij vrezen (uitsluitend of mede) gebruik van de cafetaria voor feesten, partijen en bijeenkomsten (niet conform categorie 2). De uitbreiding heeft ook een aparte ingang. Het college heeft het advies van de bezwarencommissie om uitdrukkelijk in de omgevingsvergunning op te nemen dat alleen horeca categorie 2 is toegestaan, ten onrechte niet gevolgd. Appellanten verwijzen naar Afdeling 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2311. Appellanten zijn van mening dat het college onvoldoende onderzoek naar geluid(soverlast) heeft gedaan en dat de Nota parkeernormen buiten toepassing moet worden verklaard, nu de cafetariabezoekers feitelijk niet bereid zullen zijn 500 m te lopen.

Rechtbank Limburg
De rechtbank stelt vast dat in het bestemmingsplan staat dat onder horeca categorie 2 een inrichting wordt verstaan die in overwegende mate is gericht op het verstrekken van maaltijden die ter plaatse kunnen worden genuttigd of afgehaald, zoals een cafetaria of restaurant. Voorts bevat het bestemmingsplan de mogelijkheid om af te wijken van situering van parkeergelegenheid op eigen terrein als anderszins in voldoende parkeergelegenheid is voorzien.

De rechtbank overweegt dat ingevolge vaste rechtspraak (Afdeling 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2876) bij de toetsing van een bouwplan aan een bestemmingsplan mede wordt beoordeeld of het beoogd gebruik met de bestemming overeenkomt. Van gebruik in strijd met de bestemming is hier geen sprake: de uitbreiding heeft betrekking op horeca, er is/zijn geen muziekinstallatie/boxen in de aanbouw en de aparte doorgang maakt evenmin dat geen sprake is van categorie 2. De vermelding dat sprake dient te zijn van een categorie 2 inrichting is ook in het vergunningverleningsbesluit opgenomen. Het college heeft de akoestische gevolgen van het besluit voldoende in de besluitvorming meegenomen. Het geluid betreft stemgeluid, dat in de met steenwol geïsoleerde aanbouw minder te horen zal zijn dan op het huidige open terras. Er is voldaan aan de eisen van het Activiteitenbesluit. Nader akoestisch onderzoek is niet nodig. De aparte doorgang betreft een nooddeur. Aan de voorwaarden voor een ontheffing op basis van de Nota parkeernormen is voldaan: binnen 500 en 200 meter is voldoende parkeerplek aanwezig.

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.