Uitbreiding van het ouderschapsverlof

Lara Vermeer | 8 maart 2023 | Leestijd: ongeveer 3 minuten

Met ingang van 2 augustus 2022 is het ouderschapsverlof verder uitgebreid. Naast zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, (aanvullend) geboorteverlof en onbetaald ouderschapsverlof heeft een werknemer nu ook recht op betaald ouderschapsverlof. Benieuwd wat dit betekent? Lees dan verder.

De Europese Unie heeft in 2019 een richtlijn aangenomen met als doel het stimuleren van een betere werk-privébalans en een meer gelijke behandeling voor mannen en vrouwen met zorgtaken. Het betaald ouderschapsverlof is hier een uitwerking van. Zo moet het, met name voor partners, aantrekkelijker worden om ouderschapsverlof op te nemen.

Wet betaald ouderschapsverlof

Een werknemer mocht al gebruik maken van 26 weken onbetaald verlof. Met de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof zijn er meer mogelijkheden. Hieronder hebben wij de belangrijkste punten voor je op een rij gezet:

  • het betaald ouderschapsverlof is bedoeld voor de wettelijke ouders van het kind en de op hetzelfde adres wonende verzorgers;
  • de duur van het verlof bedraagt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken per kind;
  • het verlof moet binnen 1 jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen, of binnen 1 jaar na opname in het gezin als het gaat om pleeg- of adoptiekinderen en zij nog niet de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt;
  • werknemers mogen het verlof aansluitend of verspreid over meerdere maanden opnemen;
  • heeft een werknemer binnen een jaar nog niet al het betaald verlof opgenomen? Dan mogen de overige uren als onbetaald verlof worden opgenomen tot het kind 8 jaar oud is geworden;
  • het bestaande ouderschapsverlof van 26 weken blijft bestaan. De periode van betaald ouderschapsverlof wordt op deze periode in mindering gebracht;
  • ook werknemers die voor 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen – die nog niet de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt – hebben recht op het betaald ouderschapsverlof. Voorwaarde hiervoor is wel dat nog niet het volledige recht op onbetaald ouderschapsverlof (26 weken) is opgenomen.

Waar moet je als werknemer op letten?

Het verzoek om betaald ouderschapsverlof op te nemen dien je minimaal 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum bij je werkgever schriftelijk in. Hierbij vermeld je om welke periode het gaat en voor hoeveel uur per week je het verlof wilt opnemen.

Je mag er ook voor kiezen om het betaald ouderschapsverlof niet op te nemen of niet verder voort te zetten. Het recht op ouderschapsverlof wordt dan opgeschort. In principe mag je werkgever zo’n verzoek niet weigeren, tenzij dit niet anders kan vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Het betaald ouderschapsverlof bedraagt 70% van je huidige loon en maximaal 70% van het maximumdagloon. Het kan zijn dat hierover andere, gunstigere, afspraken zijn gemaakt. Het is dus goed om na te gaan of in de cao, de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek andere regels zijn opgenomen.

Waar moet je als werkgever op letten?

Het verzoek om betaald ouderschapsverlof mag je als werkgever niet weigeren. Slechts ten aanzien van de indeling van het betaald ouderschapsverlof mag je, alleen als hier zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen voor bestaan, in overleg met de werknemer de verdeling van de verlofuren wijzigen. Dit mag tot en met 4 weken voor de ingang van het verlof worden gewijzigd en dient schriftelijk te worden gemotiveerd.

Ook het verzoek van de werknemer om het betaald ouderschapsverlof niet op te nemen of niet voort te zetten mag je als werkgever niet weigeren, tenzij sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Op een dergelijk verzoek dien je binnen 4 weken te reageren. Ook hier geldt dat een weigering schriftelijk moet worden toegelicht.

Gedurende het betaald verlof blijft de werknemer vakantieaanspraken opbouwen. Voor pensioenaanspraken en de opbouw van de eindejaarsuitkering geldt dit in beginsel niet, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.

De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof vraag je achteraf aan bij het UWV. Daarbij kun je ervoor kiezen om de uitkering in 1 keer te ontvangen of in delen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dennis Spek.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.