Uitleg werkingssfeerbepaling Metalektro cao. Het werk dat door de werknemers wordt verricht is bepalend en niet het eindproduct

Samenvatting uitspraak Rechtbank Rotterdam, 1 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1767

Werkgever richt zich op de verkoop van plezierjachten van metaal. Werkgever ontwerpt samen met de klant een jacht, waarna werkgever een externe opdracht geeft tot het vervaardigen van het metalen casco. Dat casco wordt vervolgens bij werkgever afgeleverd, waarna werkgever start met het afbouwen van de jacht. Dat afbouwen gebeurt (veelal) met hout. Werkgever is aangesloten bij Hiswa Vereniging en past de Hiswa cao toe. Stichting Pensioenfonds van de Metalektro c.s. (hierna: de “Stichting”) heeft zich op het standpunt gesteld dat werkgever onder de werkingssfeer van de cao Metalektro valt. Dit omdat hout wordt ingebouwd in een metalen frame en uiteindelijk onderdeel wordt van een metalen jacht, zodat sprake is van assembleren van metalen in de zin van de werkingssfeerbepalingen van de cao. Werkgever betwist dat. Zij stelt zich – kort gezegd – op het standpunt dat haar activiteiten in hoofdzaak bestaan uit het verwerken van hout, waarmee (metalen) jachten worden ‘afgebouwd’. Partijen hebben hun geschil op de voet van het bepaalde in artikel 96 Rv aan de kantonrechter voorgelegd.

De kantonrechter oordeelt als volgt. Voor de uitleg van de werkingssfeerbepaling geldt als uitgangspunt de CAO-norm. De kantonrechter acht bepalend dat cao’s, naar hun aard, worden afgestemd op het werk dat door de werknemers gedaan wordt. Een cao is immers een instrument om de specifieke kanten van het werk te regelen. Daarmee laat zich slecht verenigen dat bij toepassing van de werkingssfeer (enkel of met name) moet worden gekeken naar het eindproduct. Meer voor de hand ligt te kijken naar de mate waarin de aard van het binnen een onderneming in hoofdzaak verrichte werk aansluit bij hetgeen in de cao is geregeld. De werkingssfeerbepaling op zich suggereert ook een dergelijke invulling: gesproken wordt over activiteiten die worden verricht en er worden ruim twintig werkwoorden genoemd. Er moet derhalve worden bekeken in hoeverre de feitelijke werkzaamheden passen binnen de werkingssfeerbepalingen. De kantonrechter is van oordeel dat die werkzaamheden niet onder de werkingssfeer vallen. Werkgever bewerkt of verwerkt geen metaal. Zij verwerkt hout in een metalen schip. Dat het hout daarbij veelal in het metaal geïntegreerd wordt, maakt dat niet anders. De kantonrechter oordeelt dat werkgever niet onder de werkingssfeerbepaling valt.

Deze samenvatting is geschreven door Mr F.J.J. (Jeroen) Snijers en verschenen op Kluwer SmartNewz van 15 maart 2018 (Smartnewz AR 2018/1339)

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)