Update: Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Xander Blokzijl  |  26 april 2023  |  Leestijd: ongeveer 3 minuten

Op 14 maart jl. heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie aangenomen. Deze wet zal in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Hoewel het exacte tijdstip nog niet bekend is, kan verwacht worden dat deze wet in werking treedt op 1 september 2023.

Deze wetgeving is een aanpassing van het huidige recht inzake de liquidatie van rechtspersonen en heeft als doel het voorkomen van misbruik van de turboliquidatie-procedure. Een turboliquidatie is een snelle en goedkope manier om een rechtspersoon te ontbinden indien de rechtspersoon geen baten meer heeft. De achtergrond van deze mogelijkheid is om inactieve rechtspersonen op een goedkope en efficiënte wijze te kunnen ontbinden. Het nadeel van de turboliquidatie echter dat daar de afgelopen jaren misbruik van lijkt te zijn gemaakt, doordat schuldeisers achter het net visten omdat de rechtspersoon vlak voor de ontbinding haar vermogen heeft overgedragen aan een andere partij.

Nieuwe verplichtingen bij turboliquidatie voor bestuurders

Met de invoering van de Tijdelijke Wet Turboliquidatie worden er nieuwe verplichtingen opgelegd aan de bestuurders van een rechtspersoon die wordt ontbonden via een turboliquidatie. Na ontbinding van de rechtspersoon moeten zij binnen 14 dagen de volgende stukken deponeren:

  • Een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt;
  • Een beschrijving van de oorzaak van het ontbreken van de jaarrekening, de wijze waarop de baten te gelde zijn gemaakt en de wijze waarop de opbrengsten zijn verdeeld (indien van toepassing) en de redenen waarom een of meerdere schuldeisers (gedeeltelijk) onbetaald zijn gebleven (indien van toepassing);
  • De jaarrekeningen ten aanzien van de voorafgaande boekjaren waarvoor al een publicatieplicht bestond.

Het bestuur moet vervolgens de schuldeisers van de ontbonden rechtspersoon schriftelijk informeren over de deponering van bovenstaande stukken, zodat zij tijdig kennis kunnen nemen van de inhoud daarvan.

Bestuursverbod

Indien één of meer schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, kan het Openbaar Ministerie (OM) de rechtbank verzoeken een bestuursverbod op te leggen aan een bestuurder als deze:

  • Niet aan de bovenstaande deponeringsverplichting heeft voldaan;
  • In aanloop naar de ontbinding doelbewust een of meer schuldeisers aanmerkelijk heeft benadeeld;
  • Ten minste tweemaal eerder betrokken was bij een faillissement of een ontbinding zonder baten met achterlating van schulden van een rechtspersoon en hem daarvan een persoonlijk verwijt te maken valt.

Het bestuursverbod houdt in dat de betreffende persoon gedurende een bepaalde periode geen bestuurder of commissaris meer mag zijn van een rechtspersoon. Dit kan gevolgen hebben voor de persoonlijke en zakelijke activiteiten van de bestuurder.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Xander Blokzijl.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.