Verandering kantoorpand beschermd stadsgezicht in woonpand: belanghebbende, procedure, geen verandering monument, geen strijd welstand

Vergunningverlening voor wijziging kantoorpand in woonpand in strijd met bestemmingsplan. Aparte vergunningverlening voor sloop. Architect is belanghebbend, omwonenden op 80 meter afstand niet. Verweerder heeft terecht de reguliere procedure toegepast. Het project maakt geen onderdeel uit van een beschermd (rijks)monument. Het welstandsadvies is deugdelijk gemotiveerd. 

Artikelen: 2.1, 2.12, 2.26, 3.7, 3.10 Wabo; 2.3, 6.4 Bor; 4 Bijlage II Bor; 1:2 Awb; 25 Auteurswet

Verweerder, het college van burgemeester en wethouders van Edam, heeft vergunning verleend voor de transformatie van een kantoorpand tot een woongebouw met acht woningen. In een aparte vergunning heeft verweerder vergunning verleend voor de sloop van een deel van het kantoorpand. Het plangebied maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht Edam. Het complex waarvan het project deel uitmaakt bestaat uit verschillende onderdelen: timmerloods, architectenwoning, uitbreiding van de woning, gemeenlandshuis, kantoorgebouw/uitbreiding architectenwoning en kantoorgebouw achterzijde. Het project betreft het kantoorgebouw/uitbreiding architectenwoning. Toegestaan zijn een gevelwijziging (voordeuren), een interne wijziging (verlenging begane grond, balkons eerste etage) en een bestemmingswijziging (van kantoor naar wonen).

Tegen de vergunningen hebben vijf eisers/appellanten beroep ingesteld. Zij zijn van mening dat verweerder de vergunning voor de transformatie met de verkeerde procedure heeft verleend. Verder hebben zij tal van inhoudelijke bezwaren. Verweerder acht een aantal eisers/appellanten niet-ontvankelijk in hun beroep vanwege het ontbreken van direct belang bij de besluitvorming en voert verweer op de inhoudelijke punten.

Rechtbank Noord-Holland:
De rechtbank acht de omwonenden die op ca 80 meter van het project wonen niet-ontvankelijk in hun beroep. Hun zicht op het project is beperkt en alleen gericht op de voorgevel. De wijzigingen in die voorgevel zijn zeer beperkt. Op een afstand van 80 meter heeft die wijziging geen merkbare ruimtelijke uitstraling, aldus verweerder en rechtbank.

Het door de architect van (een gedeelte van) het complex waarop het project betrekking heeft, ingestelde beroep is wel ontvankelijk. De architect heeft op grond van het persoonlijkheidsrecht – artikel 25 Auteurswet: recht van verzet tegen een wijziging of aantasting van het werk waarop het auteursrecht ziet – een persoonlijk, rechtstreeks en actueel belang en is dus belanghebbende.

Verweerder heeft volgens de rechtbank terecht de reguliere procedure heeft gebruikt voor de toestemming voor de transformatie.

Met verwijzing naar ABRvS 24 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8456, oordeelt de rechtbank dat het tegelijk toepassen van verschillende leden van artikel 4 van bijlage II Bor (hier leden 1 en 9) mogelijk is.

Het project maakt verder geen deel uit van een (rijks)monument: slechts beschermd is datgene wat als bouwkundige en functionele onlosmakelijke zelfstandige eenheid is genoemd in de redengevende omschrijving van het monument (ABRvS 12 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5889): niet het kantoorpand, dat pas na de monumentstatus is gerealiseerd.

Inhoudelijk achten eisers/appellanten het welstandsadvies ondeugdelijk, onder andere omdat geen rekening is gehouden met de criteria voor welstandstoezicht op beschermde stadsgezichten, terwijl deze voor voorgevels bindend zijn. De rechtbank verwijst naar ABRvS 28 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM2627, waaruit volgt dat verweerder een welstandadvies in beginsel zonder nadere toelichting mag volgen en naar ABRvS 6 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ0724, waaruit blijkt dat het bestemmingsplan bepalend is voor de vraag wat de voorgevel van een pand is. De gevel waarop eisers/appellanten doelen, is dan geen voorgevel, zodat het betoog faalt.

Geen van de beroepen slaagt.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.