Verkeersonderzoek voor bestemmingsplan mag ouder zijn dan twee jaar, verkeersveiligheid voldoende gewaarborgd

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3526

Vaststelling bestemmingsplan voorziend in de bouw van 32 grondgebonden woningen. Verkeersonderzoek ouder dan drie jaar mag aan bestemmingsplan ten grondslag liggen, nu er sinds het verkeersonderzoek geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die van invloed zijn op de uitgangspunten. Geen verkeersonveilige situatie, want maximale verkeersintensiteit na woningbouw niet gehaald en geen sprake van onaanvaardbare verkeerssituatie.

Artikelen: 3.1 Wro; 3.1.1a Bro; 3.2 Awb

Vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van 32 woningen. In een eerdere fase waren in de omgeving al maximaal 58 woningen toegestaan. Omwonenden en omliggende bedrijven vrezen verkeersonveilige situaties en stellen het aan het bestemmingsplan ten grondslag gelegde verkeersonderzoek aan de kaak, stellende dat dit te oud zou zijn. Voorts zijn zij van mening dat de bouw van 32 extra woningen leidt tot capaciteitsproblemen en verkeersonveilige situaties vanwege de smalle weg waarover het verkeer moet rijden.

Afdeling
De Afdeling verwijst naar eerdere rechtspraak (15 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:437) waarin zij heeft geoordeeld dat artikel 3.1.1a Bro er niet aan in de weg staat dat onderzoeksgegevens ouder dan twee jaar aan het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan ten grondslag worden gelegd. In dit geval is er sinds het onderzoek geen ontwikkeling geweest die invloed heeft op de uitgangspunten van het onderzoek, het aantal woningen waarvan in het onderzoek in totaal is uitgegaan is correct en er bestaat geen verschil tussen de onderzoeksuitgangspunten en het werkelijke aantal verkeersbewegingen. Gebruik van het onderzoek is daarom mogelijk.

Van verkeersonveilige situaties vanwege te veel verkeer en een te smalle weg is ook geen sprake. De in het onderzoek vastgestelde maximale verkeersintensiteit van 6.000 motorvoertuigen per etmaal wordt, ook na de bouw van de woningen, met 3.272 per etmaal bij lange na niet gehaald. De verkeersveiligheid kan worden verbeterd door aanpassingen aan de weg en verkeersmaatregelen. De concrete inrichting betreft uitvoeringsaspecten en niet de huidige besluitvorming. De gemeenteraad heeft ter zitting toegelicht dat een uitwijkstrook van grasplaten zal worden vervangen door een verharde uitwijkstrook, zodat het wegprofiel wordt verbreed.

Beroep ongegrond.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.