Verklaring van geen bedenkingen en uitgebreide procedure van toepassing bij omgevingsvergunning in strijd met bestemmingsplan

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:227

Verlening omgevingsvergunning voor bouw woning in strijd met bestemmingsplan zonder verklaring van geen bedenkingen. Besluit vanwege ontbreken verklaring terecht vernietigd. Voor het nieuwe besluit geldt uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Artikelen: 2.1, 2.12 eerste lid onder a ten derde Wabo; 6.5 Bor; 3:2 Awb.

Verlening omgevingsvergunning bouw woning te Beinsdorp in strijd met agrarische bestemming zonder verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad. De rechtbank heeft vastgesteld dat het perceel binnen de bebouwde kom ligt en dat een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig was. Het college van burgemeester en wethouders Haarlemmermeer was niet bevoegd tot verlening van een omgevingsvergunning zonder die verklaring. Daarom moet het college volgens de rechtbank opnieuw beslissen op het bezwaar van appellant.

Appellant stelt dat het perceel buiten de bebouwde kom ligt en dat het college niet opnieuw op de bezwaren moet beslissen, maar op de aanvraag.

Afdeling
De Afdeling geeft appellant op beide punten gelijk. Ter zitting is komen vast te staan dat het perceel waarop de bouw van de woning is voorzien buiten de bebouwde kom ligt. De rechtbank heeft dat niet onderkend. Duidelijk is echter dat op grond van artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht wel een verklaring van geen bedenkingen nodig is, welke ontbreekt, zodat de rechtbank terecht het besluit van het college heeft vernietigd. Nu het college bij de vergunningverlening de uitgebreide procedure heeft toegepast, dient het college niet opnieuw op de bezwaren te beslissen, maar op de aanvraag een nieuw besluit te nemen.

De Afdeling laat de vernietiging van het besluit van het college door de rechtbank in stand, zodat het college opnieuw op de aanvraag dient te beslissen.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.