Versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Dieuwertje Rip | 23 oktober 2023 | Leestijd: ongeveer 2 minuten

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zal de komende jaren versoberen. Dat maakte het demissionaire kabinet – in navolging op de Voorjaarnota – op Prinsjesdag bekend. Vanaf 1 januari 2024 zullen de voorwaarden van de BOR worden aangescherpt om de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van deze fiscale faciliteit te verbeteren. In dit artikel treft u een overzicht van de voorgestelde maatregelen aan.

Wat is de BOR?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale faciliteit in de inkomsten-, schenk- en erfbelasting bij de overdracht van een onderneming aan een opvolger, tijdens leven of daarna. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de schenk- of erfbelasting grotendeels of volledig achterwege blijven en kan de heffing van de inkomstenbelasting worden doorgeschoven naar de toekomst. Het doel van de BOR is om te voorkomen dat belastingheffing de continuïteit van een onderneming in gevaar brengt bij een overdracht aan de opvolger.

Welke voorwaarden gelden er voor de BOR?

De BOR speelt een rol waarbij één of meer bedrijfsopvolgers een onderneming geschonken krijgen of erven. Het maakt daarbij niet uit in welke vorm die onderneming wordt gedreven. Wel is vereist dat het gaat om een ‘materiele’ onderneming; beleggingsvermogen valt hier niet onder. Verder geldt kort gezegd dat de schenker of overledene de onderneming al een bepaalde tijd moet hebben gedreven (bezitseis) en moeten de opvolgers op hun beurt de onderneming minstens een bepaalde periode voortzetten (voortzettingseis).

Wat gaat er veranderen?

De BOR zal op hoofdlijnen hetzelfde blijven. Als de voorstellen door de parlementaire behandeling komen, zullen de komende jaren de volgende veranderingen worden doorgevoerd:

Vanaf 1 januari 2024:

  • De BOR zal niet meer gelden voor aan derden verhuurd vastgoed. Dit tot de onderneming behorende vermogen zal standaard worden aangemerkt als beleggingsvermogen en dus niet vallen onder de vrijstelling van de BOR.

Vanaf 1 januari 2025:

  • De vrijstelling in de BOR wordt aangepast. Het verkregen ondernemingsvermogen is tot € 1,5 miljoen 100% vrijgesteld (nu nog: € 1.205.871). Voor zover de onderneming meer waard is, geldt een vrijstelling van 70% (nu nog: 83%).
  • Het ondernemingsvermogen dat mede privé wordt gebruik zal niet meer volledig onder de BOR vallen voor zover het gaat om objecten die meer waard zijn dan € 100.000 en voor meer dan 10% privé worden gebruikt.
  • De eis dat de opvolger voorafgaand aan de bedrijfsopvolging bij schenking ten minste drie jaar in dienst moet zijn bij de onderneming, komt te vervallen. In plaats daarvan wordt bij een schenking voor de opvolger een minimumleeftijd van 21 jaar ingevoerd.
  • De doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft. Nu mag beleggingsvermogen nog onder de BOR vallen tot maximaal 5% van de waarde van de onderneming, maar dat zal straks niet meer mogelijk zijn.

Verdere aanpassingen

Het voornemen bestaat om per 1 januari 2026 nog een aantal aanpassingen in de BOR door te voeren. Zo wenst het huidige demissionaire kabinet de bezits- en voortzettingseis te versoepelen en  oneigenlijk gebruik van de BOR te voorkomen. Deze onderwerpen zijn echter complex en vragen meer tijd voor een gedegen uitwerking, zodat het de bedoeling is dat deze in het Belastingplanpakket 2025 worden opgenomen.

Waarom zal de BOR worden aangepast?

De BOR staat al langere tijd ter discussie. Dikwijls wordt gesteld dat de BOR ertoe leidt dat heffing van belasting achterwege blijft in situaties waar de continuïteit niet op het spel staat. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet in het coalitieakkoord al aangegeven de bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te willen maken en oneigenlijk gebruik tegen te willen gaan. De voorgestelde maatregelen beogen dan ook de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de BOR te verbeteren, zowel voor ondernemers als voor de Belastingdienst.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marianne van der Laak of Dieuwertje Rip.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.