VOF mondeling opzegbaar ondanks overeengekomen eis van schriftelijke opzegging

Mr V.M. (Vincent) van Werkhoven I 20 december 2018 I Leestijd: ongeveer 2 minuten

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de mondelinge beëindiging van een vennootschap onder firma (VOF). Daaruit volgt dat mondelinge opzegging mogelijk is, ondanks een overeengekomen vormvoorschrift voor opzegging van de overeenkomst.

In het arrest gaat het om vennoten A en B, die in de VOF-overeenkomst zijn overeengekomen dat de vennootschap eindigt nadat één van de vennoten schriftelijk of bij deurwaardersexploot aan de andere vennoot te kennen heeft gegeven dat hij de vennootschap wil doen eindigen. Daarbij is bepaald dat de vennoot die heeft opgezegd een direct opeisbare boete van € 75.000,00 verschuldigd zal zijn aan de vennoot die niet heeft opgezegd.

Mondelinge opzegging

De samenwerking tussen de vennoten verloopt moeizaam. In het telefonisch overleg dat de advocaat van A voert met B, zegt B met onmiddellijke ingang de samenwerking op. De advocaat van A bevestigt vervolgens zijn bevindingen per brief aan zijn cliënt. Het is vervolgens niet duidelijk of de telefonische opzegging door B doel heeft getroffen. Uiteindelijk wordt door A in een procedure gevorderd dat de VOF is geëindigd als gevolg van de mondelinge opzegging van B, en wordt door A aanspraak gemaakt op betaling van de boete van € 75.000,00.

Gerechtshof

Die vordering wordt in hoger beroep toegewezen: volgens het hof heeft de opzegging van vennoot B vennoot A bereikt en mocht de bewoording van B redelijkerwijs worden opgevat als een opzegging van de VOF-overeenkomst.

Hoge Raad

De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de telefonische uitlatingen van B moeten worden uitgelegd aan de hand van de wilsvertrouwensleer, waarbij alle omstandigheden van het geval van belang zijn. Niet alleen van belang is dat de opzegging de andere vennoot heeft bereikt, ook de betekenis die mocht worden toegekend aan de opzegging speelt een rol. In het onderhavige geval dienen alle door B gestelde omstandigheden in de overwegingen te worden betrokken, aldus de Hoge Raad.

Conclusie

Uit het arrest blijkt dat een mondelinge opzegging in weerwil van hetgeen omtrent opzegging in de VOF-overeenkomst bepaald mogelijk is, mits duidelijk is dat er sprake is van een opzegging, waarbij alle omstandigheden van het geval van belang zijn en waarbij geen beslissend gewicht toekomt aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van de gebruikte bewoordingen. Mocht een VOF-overeenkomst mondeling worden beëindigd, dan verdient het aanbeveling de beëindiging altijd schriftelijk te (laten) bevestigen.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met Mr V.M. (Vincent) van Werkhoven.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

VOF vennootschap onder firma mondeling opzegbaar opgezegd ondanks overeengekomen eis van schriftelijke opzegging schaap advocaten notarissen rotterdam

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)