Voorwaarden NOW-regeling gepubliceerd

Team Arbeidsrecht  |  1 april 2020  |  Leestijd: ongeveer 5 minuten

De regeling voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is gepubliceerd. Daarmee kunt u als werkgever aanspraak maken op een tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. UWV wil de regeling vanaf 6 april 2020 uitvoeren. Wij bespreken hieronder hoe u een aanvraag indient en waarmee u rekening moet houden.

Doel

Kort gezegd ondersteunt de NOW-regeling werkgevers die geconfronteerd worden met een verwachte omzetdaling van ten minste 20% over een aaneengesloten periode van drie maanden. De subsidie heeft als doel: “het tegemoetkomen in de betaling van de loonkosten in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020”.

Hoogte subsidie

De subsidie is gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en is gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. De hoogte van de subsidie is de uitkomst van: A x B x 3 x 1,3 x 0,9. Hierbij staat A voor het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling en B voor de loonsom. Verder geldt het volgende:

Loonsom

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen.

Forfaitaire opslag aanvullende lasten en kosten

Voor de hoogte van aanvullende lasten en kosten – zoals onder andere werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag – is gekozen voor een forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten.

Maximumloon

Daarnaast is het loon gemaximeerd op twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer. Dit komt neer op maximaal € 9.538 per maand. Loon boven dit bedrag komt niet voor subsidie in aanmerking.

Berekenen omzetdaling

Voor de omzetdaling geldt een drempel van 20% over een aaneengesloten periode van drie maanden, waarvan de eerste dag valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Het omzetverlies wordt vervolgens bepaald door de omzet in de driemaandsperiode te vergelijken met de totale omzet over heel 2019 (gedeeld door vier). Hierbij geldt dat als de werkgever onderdeel is van een groep/concern, het omzetverlies moet worden bepaald op concernniveau. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling.

Aanvraag

De werkgever kan de subsidie aanvragen bij UWV (per loonheffingennummer). Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via uwv.nl beschikbaar zal worden gesteld. De werkgever kan een aanvraag doen tot en met 31 mei 2020. Aanvragen na deze periode zullen worden afgewezen.

Minimaal vermelden

In de subsidieaanvraag moet in ieder geval worden vermeld:

 • of de werkgever na 31 augustus 2019 een werktijdverkorting-aanvraag heeft ingediend, en zo ja, het dossiernummer van de aanvraag;
 • de procentuele verwachte omzetdaling;
 • de aaneengesloten driemaandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht;
 • het loonheffingennummer; en
 • het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffing ontvangt.

Accountantsverklaring

Voor aanvragen boven een nog te bepalen omzet is een accountantsverklaring nodig om de omzet in bepaalde periode te toetsen. De overheid wil binnen vier weken duidelijkheid geven over het grensbedrag en over wat voor soort accountantsverklaring dan nodig is.

Betaling voorschot

Als een werkgever in aanmerking komt voor de subsidie, ontvangt hij een voorschot van 80% van de verleende subsidie. De betaling van het voorschot vindt plaats in maximaal drie termijnen. De doelstelling is om de eerste termijn van het voorschot binnen twee tot vier weken na de aanvraag te betalen.

Verplichtingen werkgever

Op de werkgever aan wie subsidie wordt verleend rusten de volgende verplichtingen:

 1. de werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
 2. de werkgever dient na 18 maart 2020 geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden in gedurende het tijdvak waarover subsidie is verleend. Bij overtreding wordt het loon van de ontslagen werknemer plus 50% in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke subsidie wordt gebaseerd;
 3. de werkgever is verplicht de subsidie alleen te gebruiken voor de betaling van de loonkosten;
 4. de werkgever is verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, de werknemers, te informeren;
 5. de werkgever voert een zodanig controleerbare administratie dat alle voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens kunnen worden nagegaan en verleent desgevraagd tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie inzage in deze administratie;
 6. de werkgever doet de loonaangifte op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten;
 7. de werkgever meldt meteen schriftelijk als zich andere omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie;
 8. de werkgever overlegt na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij een accountantsverklaring van een accountant;
 9. als aan de werkgever loonkostensubsidie is verleend, informeert de werkgever het college van B&W over de subsidieverlening op grond van deze regeling;
 10. de werkgever werkt tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een besluit over het verstrekken van de subsidie, de vaststelling van de rechtmatigheid daarvan, of de ontwikkeling van het beleid van de minister.

Vaststelling definitieve subsidie

Binnen 22 weken na afloop van de aaneengesloten periode van drie maanden, vraagt de werkgever vaststelling van de subsidie aan. Bij de aanvraag van de vaststelling worden in ieder geval meegezonden:

 • de definitieve gegevens over de omzetdaling in de betreffende periode;
 • documentatie en informatie waaruit dit blijkt;
 • een accountantsverklaring; en
 • een verklaring dat voldaan is aan de hierboven genoemde verplichtingen (behalve de verplichting onder 2.).

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom zoals gebruikt bij de bevoorschotting vergeleken met de loonsom van de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Er kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Verlenging NOW-regeling

De mogelijkheid om de NOW-regeling met drie maanden te verlengen wordt nadrukkelijk (nog) opengehouden. Hierover zal in ieder geval voor 1 juni 2020 worden besloten.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dennis Spek of Monica van Vliet.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.