Weigering omgevingsvergunning dakkapellen: ten onrechte geen belangenafweging, wel strijd met redelijke eisen van welstand

Realisatie van twee dakkapellen op een woning te Amsterdam. Aanvraag vergunning na realisatie. Weigering omgevingsvergunning wegens strijd met het bestemmingsplan en de daarin opgenomen afwijkingsregels. De Afdeling oordeelt dat het bestemmingsplan geen afwijkingsregels voor dakkapellen bevat, zodat de aanvraag mede wordt aangemerkt als een aanvraag in strijd met de bestemmingsregels. Wegens strijd met de redelijke eisen van welstand blijft de vergunningsweigering in stand.

Artikelen: 2.1, 2.10, 2.12 Wabo; 3:46 Awb

Appellant vraagt na realisatie van twee dakkapellen op een woning te Amsterdam een omgevingsvergunning aan. Het bevoegd gezag weigert de vergunning wegens strijd met de bestemmingsplanregels. Ook aan de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor dakkapellen wordt volgens het bevoegd gezag niet voldaan en er is sprake van strijd met de redelijke eisen van welstand. Het belang van appellant bij het verkrijgen van de vergunning heeft het bevoegd gezag niet getoetst, nu het bestemmingsplan al onaantastbaar is.

Appellant is van mening dat: a) de achterkant van het voorhuis niet als achtergevel geldt; b) haar belangen ten onrechte niet of onjuist zijn meegewogen.

ABRVS:
De Afdeling stelt vast dat de dakkapellen zijn geplaatst bij een aan een binnentuin grenzende buitenmuur aan de achterzijde van het pand. De zich elders bevindende bouwkundige verbindingen met het achterhuis en de gestelde functionele eenheid van pand en achterhuis, maken niet dat genoemde buitenmuur geen achtergevel zou zijn, aldus de Afdeling. Het bouwplan komt niet overeen met de bestemmingsplanregels waarin staat dat de dakkapel minstens 1m uit de achtergevel moet worden geplaatst.

De bestemmingsplanregels bevatten geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor dakkapellen, maar een opsomming van voorwaarden waaronder dakkapellen in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Nu de dakkapellen niet aan die voorwaarden voldoen, had het bevoegd gezag moeten beoordelen of vergunning in strijd met het bestemmingsplan mogelijk was. In dat kader had een belangenafweging moeten plaatsvinden.

De welstandtoets richt zich in beginsel naar de bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan (zie ook ABRVS 14 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3082). Het feit dat de dakkapellen op minder dan 1m uit de achtergevel zijn geplaatst komt niet overeen met de welstandsnota. Het oordeel dat sprake was van strijd met redelijke eisen van welstand, was daarom terecht en de vergunning is terecht geweigerd.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.