Weigering omgevingsvergunning hekwerk rond perceel met woonhuis: natuurbelang gaat boven particulier belang afscheiding

Weigering vergunning voor hekwerk rondom perceel met woning. Bestemming is natuur. Uit onderzoek blijkt dat er beschermde soorten zijn aangetroffen en dat er reeën zijn gesignaleerd die via het perceel naar omliggende natuurgebieden gaan. Bestemming natuur is gericht op behoud, versterking en herstel landschappelijke en natuurlijke waarden. Hekwerk heeft louter particulier belang en staat niet ten dienste aan natuurbestemming. Natuurbelang prevaleert. 

Artikelen: 2.1, 2.12 Wabo; 3:4 Awb

Het college van burgemeester en wethouders te Breda heeft vergunning verleend voor het plaatsen van een hekwerk van 180 cm hoog rond een perceel met de bestemming natuur, waarop een woning staat. Na bezwaar heeft het college de vergunning alsnog geweigerd. Daartegen heeft de woningeigenaar beroep ingesteld.

Vast staat dat het hier gaat om het buitengebied. Verder heeft de grond de enkelbestemming natuur en het bouwplan is in strijd met de maximale hoogte van bouwwerken voor terreinafscheidingen van 150 cm. Het college acht het gebruik van het hekwerk in strijd met het bestemmingsplan, omdat het niet is aangevraagd ten behoeve van de bestemming natuur. Het hek vormt een obstakel voor reeën die via het perceel naar omliggende natuurgebieden gaan, aldus het college.

ABRVS:
De Afdeling oordeelt dat er geen rechtsregel is waarin staat dat een bestuursrechter een in het verweerschrift gegeven nadere motivering van het besluit niet mag betrekken in zijn oordeel.
In de vergunningaanvraag ontbreken andere specificaties dan “erf- of perceelafscheiding” en er is geen aanleiding om aan te nemen dat het hekwerk ten dienste staat van de natuurbestemming.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er beschermde soorten zijn aangetroffen en dat er reeën zijn gesignaleerd die via het perceel naar omliggende natuurgebieden gaan. De bestemming natuur is gericht op behoud, versterking en herstel van landschappelijke en natuurlijke waarden. Het belang van appellante is gelegen in het afscheiden van haar perceel. De rechtbank heeft het algemene belang van natuurbehoud terecht laten prevaleren boven het particuliere belang van appellante. De argumenten in hoger beroep geven geen aanleiding voor een ander oordeel.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.