Weigering uitbreiding opslag sein- en ernstvuurwerk terecht: college bevoegd, Vuurwerkbesluit van toepassing

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 december 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:8446

Veranderingsvergunning uitbreiding gasflessen en hoeveelheid vuurwerk verleend, uitbreiding opslag sein- en ernstvuurwerk terecht geweigerd wegens niet voldoen aan afstandseisen Vuurwerkbesluit. Afwijkingsmogelijkheden bestaan alleen in vergroting veiligheidsafstanden. College bevoegd, want niet meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk, Brzo niet van toepassing en geen IPPC-installatie.

Artikelen: 2.2.1, 4.2 en bijlagen 1 en 3 Vuurwerkbesluit; 2.1, lid 1, sub e, 2.14, lid 1 Wabo; bijlage I, onderdeel C, categorie 3.5 Bor

Een inrichting voor opslag van vuurwerk en gevaarlijke stoffen vraagt om uitbreiding met gasflessen, verandering van de hoeveelheid vuurwerk en uitbreiding met sein- en ernstvuurwerk. Het college weigert het laatste. De drijver van de inrichting vindt dat onterecht. Volgens hem zal het risico op een groter effect van de vuurwerkopslag niet toenemen bij brand. Tussen de vuurwerkopslag en de opslag van sein- en ernstvuurwerk zitten verschillende branddeuren, zodat van aanstralen geen sprake is. Een massa-explosie is uitgesloten. Van een domino-effect is geen sprake.

Rechtbank
De rechtbank oordeelt eerst op basis van de hoeveelheid opgeslagen consumentenvuurwerk (minder dan 10.000 kg, bijlage I Bor, onderdeel C, categorie 3.5) en het soort inrichting (geen IPPC, geen Brzo, artikel 3.3 Bor) dat het college van burgemeester en wethouders beslissingsbevoegd is.

Vervolgens stelt de rechtbank vast dat het op basis van de Wabo (artikel 2.1,lid 1, sub e) verboden is zonder vergunning de werking van een inrichting te veranderen en dat een dergelijke vergunning slechts in het belang van milieubescherming kan worden geweigerd (2.14 Wabo).

Dan komt het Vuurwerkbesluit aan bod. Ingevolge artikel 2.2.1 daarvan dient de drijver van een inrichting bepaalde veiligheidsafstanden (bijlage 3 Vuurwerkbesluit) in acht te nemen. Het domino-effect is het effect dat de risico’s en gevolgen van een ongeval binnen een inrichting groter kunnen zijn dan op basis van de afzonderlijke hoeveelheden opgeslagen stoffen wordt verwacht. Teneinde een domino-effect tussen consumentenvuurwerkruimten en andere onderdelen van de inrichting met gevaarlijke stoffen te voorkomen, gelden bepaalde minimum veiligheidsafstanden. Die afstanden gelden voor de opslag van professioneel en consumentenvuurwerk.

Op sein- en ernstvuurwerk is het vuurwerkbesluit niet van toepassing. Daarvoor gelden normen uit de Handreiking explosieve stoffen en de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 32. Nu binnen de inrichting ook vuurwerkopslag plaatsvindt en voorkoming van domino-effecten ook ziet op effecten met andere gevaarlijke stoffen, is toetsing aan het Vuurwerkbesluit nodig. Aan de afstandseisen van het Vuurwerkbesluit wordt onbetwist niet voldaan. Nu het minimumeisen betreft, kan alleen worden afgeweken met oplegging van grotere afstanden. Artikel 4.2 Vuurwerkbesluit is niet van toepassing, omdat dit artikel ziet op afstanden tussen inrichting en externe kwetsbare objecten, dus buiten de inrichting, en niet op afstanden binnen de inrichting.

Beroep ongegrond.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.