Welstandsadvies uitbouw en dakterras in strijd met bestemmingsplan derde keer goed genoeg

Beroep en incidenteel beroep tegen besluit over ontheffing bestemmingsplan en verlening vergunning voor uitbouw en dakterras beide ongegrond. Afdeling acht welstandsadvies onvoldoende gemotiveerd en onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen, zodat besluit niet daarop kon worden gebaseerd. In incidenteel beroep oordeelt Afdeling dat is voldaan aan vereisten Bouwbesluit, dat omwonenden enige geluidhinder moeten dulden en dat geen sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering. Nieuw besluit betreffende zelfde kwestie houdt wel stand: welstandsadvies nu voldoende gemotiveerd.

Artikelen: 6:19, 6:24, 7:12 Awb, 3.23 Wro, 4.1.1 Bro, 40a Woningwet, artikel 4 en paragraaf 1.5 Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning
Het dagelijks bestuur (rechtsvoorganger van het algemeen bestuur) van het stadsdeel Centrum verleent vergunning en ontheffing voor een aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen in strijd met het bestemmingsplan betreffende een uitbouw met dakterras aan de achterzijde van een monumentenpand in Amsterdam. Omwonenden maken vergeefs bezwaar.

In beroep sneuvelt de besluitvorming, nu de rechtbank van oordeel is dat het welstandsadvies waarop de besluitvorming gedeeltelijk is gegrond onvoldoende zorgvuldig tot stand is gekomen en onvoldoende is gemotiveerd. Het welstandsadvies bevat geen kenbare toetsing aan de welstandsnota, de criteria van gevelindeling, samenhang, ensembles en seriebouw en appellanten hebben gewezen op inconsistentie tussen dit advies een ander advies, aldus de rechtbank.

Het algemeen bestuur gaat in hoger beroep. Daarnaast neemt het bestuur een nieuw besluit, waarin hij de vergunning en ontheffing opnieuw verleent, op basis van onder meer een aangepast welstandsadvies. De omwonenden stellen incidenteel hoger beroep in. Hun beroep is op grond van de Algemene wet bestuursrecht tevens gericht tegen het nieuwe besluit.

Afdeling
Het aanvankelijke en in bezwaar en beroep aangevulde besluit is onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd. Het algemeen bestuur had ervoor moeten zorgen dat in een nieuw welstandsadvies kenbaar aan de welstandsnota-criteria werd getoetst, maar uit het aangevulde advies blijkt niet dat dat is gebeurd. Ook had het welstandsadvies moeten worden aangevuld met informatie aangaande de gestelde inconsistenties.

De argumenten van het incidentele beroep snijden ook geen hout. Er is geen zicht van betekenis op de omheining van het dakterras vanaf diverse (al dan niet openbare) plaatsen. De locatie ligt binnen het stadscentrum en derhalve binnen een dicht bebouwde stedelijke omgeving, waar enige geluidhinder moet worden geduld en appellanten hebben te grote toename van geluidhinder niet aannemelijk gemaakt. Voldoende aannemelijk is dat het bouwplan een de Bouwbesluitvereisten voldoet en van een evidente privaatrechtelijke belemmering wegens erfgrensoverschrijding van de bouw is geen sprake.

Wat het nieuwe besluit betreft: die kan de toets der kritiek wel doorstaan. De Afdeling ziet geen grond voor het oordeel dat in het welstandsadvies niet alle criteria zijn meegenomen. Niet iedere gevelwijziging leidt tot een niet toegestane verstoring van de samenhang van een ensemble van gebouwen. Het advies bevat deugdelijke motivering waarom geen sprake is van een verstoring. Ook de verschillen met het advies voor een andere locatie zijn goed gemotiveerd. Dat appellanten een andere visie hebben, betekent niet dat geen sprake is van een deugdelijke motivering.

De Afdeling verklaart voor wat betreft de eerdere besluitvorming zowel het hoger beroep als het incidenteel hoger beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de rechtbank. De beroepen tegen het nieuwe besluit tot ontheffing en vergunningverlening zijn ongegrond.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.